inner image

Ανοιχτός Διαγωνισμός για “Ψηφιακή Περιήγηση στην Ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού"

Ψηφιακή Περιήγηση στην Ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού” με κωδ. MIS 427920, CPV-48517000-5


Ηράκλειο, 08-11-2013
Αρ. Πρωτ.: 193482


Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά, για την υλοποίηση της πράξης : “Ψηφιακή Περιήγηση στην Ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού” με κωδ. MIS
427920, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», της
προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)».

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: :Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιδιώκεται η ανάδειξη και προβολή της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Νέας Αλικαρνασσου, η  εγκαθίδρυση καινούριων ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες και τους επισκέπτες και η ανάπτυξη και παροχή στους πολίτες ψηφιακών πολιτιστικών υπηρεσιών που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν τη πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (204.795,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 166.500,00 €, ΦΠΑ: 38.295,00 €).
Τα Τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Δήμο Ηρακλείου (Δ/νση Τεχνικών Έργων και
Μελετών οδός Διονυσίου 13Α Τ.Κ: 716 01 Ν. Αλικαρνασσός Πληροφορίες: Σπυριδάκης Γιαννης , τηλ. 2810-247522) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες E-mail:spyridakisi@ heraklion.gr.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δωρεάν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών .
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97
(ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που
έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ
των ανωτέρω χωρών τα οποία:
• πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους του Αναλυτικού Τεύχους της Διακήρυξης ( Γενικοί και Ειδικοί Όροι, Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής) Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 16η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης.
Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου.
Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες
από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Εγγύηση συμμετοχής: Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να
καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ).Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι 10.239,75 € .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος
προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
Γιάννης Κουράκης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE