inner image

Αμοιβή για εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατόπιν συλλογής προσφορών για: «Αμοιβή για εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και με τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Του άρθρου 52 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
 3. Της παραγράφου 9, του άρθρου 9 του N. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
 4. Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
 5. Την Υ.Α. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-20100: Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
 6. Tης παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 7. Του άρθρου 22 του Νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α' 23/02/2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 8. Του άρθρου 209 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 9. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις"

10. Την υπ' αριθμ. 23/2017 & ΑΔΑ 6ΝΠΝΩ0Ο-2ΒΡ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης και ΠΑΥ Α-150/2017

11. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτονται.

 

Η υπηρεσία αφορά στις εργασίες απομαγνητοφώνησης και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται σε 5.183,20 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%) σε βάρος του Κ.Α. 10-6117.001 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

1.

 1. Απομαγνητοφώνηση κάθε συνεδρίασης.

 

 1. Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων:

Γραμματοσειρά: Arial 12 στιγμών και 36 γραμμές ανά σελίδα

 

 1. Παραγωγή φωτοαντιγράφων των πρακτικών αριθμό ίσο με τον αριθμό των επικεφαλή Δημοτικών Συμβούλων (51)

 

 1. Παραγωγή CD των κειμένων των πρακτικών, αριθμό ίσο με τον αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων. Επιπλέον ένα για το αρχείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Η βιβλιοδεσία να γίνεται με θερμοκολλητικό εξώφυλλο

 

 1. Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών αριθμού, ως προκύπτει από το Νο 3, να γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών.

 

 1. Η απόδοση των πρακτικών να γίνεται όπως ακριβώς ακούγονται οι συζητήσεις στο αρχείο ήχου.

Οι συνεδριάσεις έχουν διάρκεια (περίπου) από 3 έως και 6 ώρες, με μέσον όρο τις 4 ώρες.

Η εργασία θα αφορά σε συνεδριάσεις ετών 2017 και 2018.

Η εργασία του αντικειμένου της σύμβασης με τον ανάδοχο, που θα προκύψει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών, θα αφορά και σε συνεδριάσεις του έτους 2017. Αναλυτικά από το πρακτικό Νο 21, 07 Ιουνίου 2017 έως κατ’αποκοπήν συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2018. 

Κατ'

αποκοπή

 

 

4.180,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.180,00 € 

 

ΦΠΑ 24%

  1.003,20 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

5.183,20 €

                 

 

        Το κριτήριο για την κατακύρωση της εν λόγω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

        Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 08/12/2017 ηµέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
 2. Η οικονομική προσφορά των συµµμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο παρεχόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς
 3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 
 5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει µε απόφαση Δημάρχου.

 

 

 

 

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE