inner image

2017: Έτος Νίκου Καζαντζάκη – Διεθνές συνέδριο για τα 60 χρόνια από το θάνατο του

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 02-12-2016            

 

 

ghgh

 

                                    ΠΡΩΤΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, σε συνεργασία με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, τις Εκδόσεις Καζαντζάκη, το «Εργαστήριο για τη μελέτη της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

«Η Θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση,

στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό».

                        (Εκδοχές πρόσληψης στη Διδασκαλία και στην Έρευνα).

 

   Η πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε από τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων, έχουν την τιμή να απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο προαναφερόμενο Συνέδριο.

  Οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Ηρακλείου από την 20ή έως και την 22α Οκτωβρίου 2017.

   Σκοπός του Συνεδρίου είναι να διερευνήσει και να αποτυπώσει τη θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

  Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ανάδειξη διαφόρων εκδοχών πρόσληψης του συγγραφέα στη διδασκαλία και στην έρευνα, η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη σύγκριση-συσχετισμό της κατάστασης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή αξιοποίηση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση.

Ως θεματικοί  άξονες του συνεδρίου προτείνονται:

1.Νίκος Καζαντζάκης: Λογοτέχνης και παιδαγωγός

-    Απόψεις του Νίκου Καζαντζάκη για την εκπαίδευση.

-    Τα Αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος.

-    Οι μεταφράσεις των Ομηρικών επών από τους Κακριδή-Καζαντζάκη.

-    Το συγγραφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη για παιδιά και εφήβους και οι μεταφράσεις του σε κλασικούς συγγραφείς της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας

-    Μορφωτική και παιδαγωγική αξία του έργου του Νίκου Καζαντζάκη στη σύγχρονη  εποχή.

2. Η παρουσία του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα. Θεωρία και πράξη.

Α. Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

-    Η πρόσληψη του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση:το παρόν και το μέλλον.

-    Η παρουσία του Νίκου Καζαντζάκη στα σχολικά βιβλία. Δυνατότητες για περαιτέρω δράσεις.

-    Διδακτική προσέγγιση των καζαντζακικών κειμένων (παραδείγματα, μαρτυρίες δασκάλων, καθηγητών, μαθητών).

-    Διαθεματική, διεπιστημονική και διαπολιτισμική αξιοποίηση των   καζαντζακικών κειμένων στην εκπαίδευση.

-    Διασχολικά δίκτυα συνεργασίας ή δίκτυα συνέργειας με τοπικούς, πανελλήνιους ή διεθνείς φορείς: πρωτοβουλίες, δράσεις, αποτελεσματικότητα.

-    Ο Νίκος Καζαντζάκης ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Β. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακά Ιδρύματα - Πανεπιστημιακή Έρευνα.

-    Ο Νίκος Καζαντζάκης στα Προγράμματα Σπουδών και στην Έρευνα των Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών.

-    Διεπιστημονικές/διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην Έρευνα σε σχέση με τον Νίκο Καζαντζάκη.

Γ. Παράγοντες που διαμόρφωσαν τη θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση.

3. Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών: Θεωρία και πράξη.

-    Αμιγή ελληνικά σχολεία.

-    Ξένα σχολεία.

-    Πανεπιστημιακά ιδρύματα.

 

4. Ο Νίκος Καζαντζάκης  στη μη τυπική και στην άτυπη εκπαίδευση.

(Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Μουσεία, Εκδόσεις Καζαντζάκη, Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, άλλοι φορείς).

Το συνέδριο εστιάζει στις προαναφερόμενες θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από το γενικό τίτλο του.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε: 

-    Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

-    Στελέχη της εκπαίδευσης.

-    Επιστήμονες, ερευνητές με ενδιαφέρον για τη θεματική του συνεδρίου.

-    Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

-    Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

-    Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης.

  Στο Συνέδριο θα περιληφθούν:

-    Κεντρικές εισηγήσεις  

-    Προφορικές Ανακοινώσεις και Αναρτημένες Ανακοινώσεις/Posters. 

-    Εργαστήρια.

-    Παρουσιάσεις έργων και δράσεων, εμπνευσμένων από το έργο και τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη.       

 

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλουν περίληψη 200-300 λέξεων της προτεινόμενης ανακοίνωσής τους στην ηλεκτρονική φόρμα https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxyezvYK98EtZJKQ5wwwj07LMv0rfUMn3EH_pdUxrTcmEXAQ/viewform από την 20η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι προτάσεις μπορεί να είναι προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις, που αφορούν σε θεωρητικές ή ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές, στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου. Επίσης, μπορούν να κατατεθούν προτάσεις ανακοινώσεων, οι οποίες θα λάβουν τη μορφή Εργαστηρίου (Workshop) και οι οποίες θα περιλαμβάνουν γενική περίληψη 200-300 λέξεων.

Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια σημεία του πλήρους κειμένου, που θα απαντούν στους θεματικούς άξονες, ο σκοπός, η μεθοδολογία, το ερευνητικό πλαίσιο και να επισημαίνονται στοιχεία πρωτοτυπίας.

Οι συγγραφείς δεσμεύονται, με την υποβολή μιας πρότασης ανακοίνωσης, ότι δεν  την έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση αυτούσια ή παραλλαγμένη αλλού.

Η αποδοχή ή μη αποδοχή των προτάσεων ανακοινώσεων, βάσει ανώνυμης επιστημονικής κρίσης, θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους ως την 10η Απριλίου 2017.

Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων προσδιορίζεται στα δεκαπέντε (15΄)  λεπτά.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book).

Πληροφορίες περαιτέρω και λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://sites.google.com/site/diethnessynedrionkazantzaki/home.

Επικοινωνία: τηλέφωνα: 2810 236552, 6976134161

E-mail: synedrionk@gmail.com

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE