inner image

Κέντρo Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση:  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7

Τηλ.:  2813409751, 752, 753, 754

Email: 
Πρωινή βάρδια:   kdapamea1@heraklion.gr
Απογευματινή βάρδια:   kdapamea2@heraklion.gr

 

Τo Κέντρo Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με την με αρ. Γ.Π.Δ11/ οικ./31930/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2240 τ.Β’, 31/5/2021), είναι δομή κοινωνικής πρόνοιας, στην οποία απασχολούνται δημιουργικά παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων με ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

Σκοπός του Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.

Μέσω του Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Δ. Ηρακλείου επιδιώκεται και η συμμετοχή σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωσης των μαθησιακών δυνατοτήτων των φιλοξενουμένων με αναπηρία.

Παράλληλος στόχος είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη και την παραμονή των γονέων και των κηδεμόνων των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Μέσω της λειτουργίας του επιδιώκεται:

α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών- εφήβων & ατόμων με αναπηρία

β) η κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων & ατόμων με αναπηρία

γ) η στήριξη της οικογένειας, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού

δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων & ατόμων  με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Το Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.  Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί στο Δήμο Ηρακλείου υπό την εποπτεία της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Ηρακλείου.

 

Το Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.  Δήμου Ηρακλείου στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Ηρακλείου, επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7, είναι πλήρως προσβάσιμο και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 8 και 9 της με αρ. Γ.Π.Δ11/ οικ./31930/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2240 τ.Β’, 31/5/2021).

Περιλαμβάνει τους εξής χώρους:

 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
 • Χώρος τραπεζαρίας και δημιουργικής απασχόλησης
 • Χώρος ομαδικής και ατομικής άσκησης
 • Χώροι Εργοθεραπείας και άσκησης
 • Γραφεία Προσωπικού
 • Χώροι Ανάπαυσης/Αποφόρτισης
 • Χώρος παρασκευής Γευμάτων
 • Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης
 • Χώρος υποδοχής και
 • Χώροι Υγιεινής

Στο Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ. Δήμου Ηρακλείου εγγράφονται παιδιά, έφηβοι και άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου, κι εφόσον υπάρχουν θέσεις κενές, μπορούν να εξυπηρετούνται και κάτοικοι όμορων Δήμων.

Η επιλογή των ωφελουμένων (μέσω voucher) γίνεται κάθε φορά από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης, βάση των κριτηρίων που ορίζονται κάθε φορά στην πρόσκληση που δημοσιεύει.

Σε περίπτωση κενών θέσεων για τις υπόλοιπες θέσεις, η επιλογή γίνεται από το Δήμο Ηρακλείου, μέσω της Ομάδας Έργου, βάση κοινωνικοικονομικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, το εισόδημα, ο αριθμός μελών της οικογένειας (και ειδικά προστατευόμενα μέλη), η μονογονεϊκότητα, γονείς ή άλλα παιδιά με αναπηρία.

Το Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.  Δήμου Ηρακλείου θα λειτουργεί σε ετήσια βάση από αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλη Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες (τοπικές και εθνικές) και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου Ηρακλείου (Άγιος Μηνάς) καθώς και όλο το μήνα Αύγουστο.

Στο Κέντρο λειτουργούν δύο βάρδιες με τα παρακάτω ωράρια για τους ωφελούμενους :
 • Πρωινή βάρδια: 6:00-14:00
 • Απογευματινή βάρδια: 14:00-22:00

Ο συνολικός αριθμός της κάθε βάρδιας δεν θα ξεπερνάει τους 25 εξυπηρετούμενους, τηρουμένης της αναλογίας των τριών (3) τ.μ. ανά φιλοξενούμενο.

Το ωράριο της λειτουργίας δύναται να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις επικρατούσες συνθήκες σύμφωνα με την ΥΑ Γ.Π.Δ11 οικ./31930 (ΦΕΚ 2240/31-5-2021).

Χρηµατοδότηση της Δομής:

(α) Μέρος των δαπανών της δομής χρηματοδοτείται από τη ∆ράση µε τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023» και αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (βρέφη, προ νήπια), σε παιδιά σχολικής ηλικίας και σε παιδιά, εφήβους και άτοµα µε αναπηρία σε δηµόσιες και ιδιωτικές δοµές: Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, Παιδικούς Σταθµούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας, Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π. ΑµεΑ). Η δράση υλοποιείται µέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης για Πρόγραµµα µε τίτλο: «Πρόγραµµα Προσχολικής Αγωγής και ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», µέγιστης διάρκειας έντεκα (11) µηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2022-2023, από την 1η Σεπτεµβρίου 2022 έως την 31η Ιουλίου 2023.

 
Το Πρόγραµµα αυτό είναι συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και από εθνικούς πόρους (Π∆Ε) και πόρους του Υπουργείου Εργασίας.

(β) Μέρος των λειτουργικών δαπανών της δομής (σίτιση & μεταφορά ΑμεΑ, αναλώσιμα κλπ) καλύπτονται από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Ακολουθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας και η Άδεια Λειτουργίας

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE