inner image

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια καυσίμων και για την κίνηση των οχημάτων,μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ.71202
Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης
Τηλ. 2810409185
E
mail: prom@heraklion.gr
Ηράκλειο,
29 0 1 20 20
Aρ. Πρωτ.:
8290
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την
προμήθεια καυσίμων
και για την κίνηση των οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου,.
H
ανάθεση θα γίνει από την οικονομική Επιτρο πή μετά από διαπραγμάτευση σ ύμφωνα με το άρθρο 32
παράγραφο 2γ στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με
διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. Η
διαδικασία της δι απραγμάτευσης θα γίνεται από την τριμελή ς επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 378/
2019 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής και θα εισηγηθεί προς την οικονομική Επιτροπή για την
ανάθεση της προμήθειας .
Η διαπραγμάτευση αφορά
την προμήθεια 330.000,00 λίτρ α πετρελαίου κίνησης, 39.000,00 λίτρα
βενζίνης αμόλυβδης , 11.000,00 Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100 για την κίνηση των οχημάτων,
μηχανημάτων και την θέρμανση των κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι :
ΟΜΑΔΑ
1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
1
Πετρέλαιο
DIESEL κίνησης
CPV 09134200
300.000,00
Lit 1,10 €/Lit
330.000,00
2
Βενζίνη Αμόλυβδη
CPV 09132100
30.000,00
Lit 1,30 €/Li
t 39.000,00
Ενδεικτική τιμή χοντρικής : Πετρέλαιο κίνησης 1,10 €/
Lit , Βενζίνη Αμόλυβδη 1,30 Lit Στις Ενδεικτικές
τιμές δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%.
ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
3.
Πετρέλαιο θέρμ
ανσης
CPV 09135100
10.000,00
1,10 €/Lit
11.000,00
Ενδεικτική τιμή λιανικής : Πετρέλαιο θέρμανσης 1,10 €/
Lit Στις Ενδεικτικές τιμές δεν περιέχεται ο ΦΠΑ
24%.
Ο γενικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι :
Ο γενικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι :
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 1 :
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 1 : 369.000,00 € 369.000,00 €
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 2 :
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 2 : 11.000,00 €11.000,00 €
--------------------------------------------------------------------------
380.000,00 € 380.000,00 €
ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24% 91.200,00 €91.200,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 471.200,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 471.200,00 €
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής .
1. ΟΜΑΔΑ 1ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Στην τιμή προσφοράς για τα καύσιμα κίνησης, πρέπει να περιλαμβάνεται το ενιαίο επί τοις εκατό (%) ποσοστό θετικής ή αρνητικής έκπτωσης, για τα καύσιμα κίνησης, επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( τμήμα εμπορίου ) , της εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν δίνει ημερήσιες τιμές χοντρικής πώλησης για το λόγω αυτό σαν τιμή αναφοράς λαμβάνεται υπόψιν η τιμή που αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τμήμα εμπορίου)
2. ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ.Η τιμή προσφοράς των καυσίμων θέρμανσης θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής , κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο Θέρμανσης ).
Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικά χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθεια ορίζεται για έξι μήνες μέχρι να μπορέσει η υπηρεσία να ολοκληρώσει το διαγωνισμό της προμήθειας υγρών καυσίμων συμφωνίας πλαίσιο που έχει προκηρύξει .
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα υπό προμήθεια είδη ταξινομούνται με CPV υπό
τους αριθμητικούς κωδικούς ως κάτωθι :
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134200 «Καύσιμο πετρέλαιο κινητήρων ντίζελ ».
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, CPV 09132100, «Αμόλυβδη βενζίνη».
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV 09135100, «Πετρέλαιο θέρμανσης»).
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας διαπραγμάτευσης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφήγια την υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .
4.Οι οικονομικοί φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση θα πρέπει να διαθέτουν :
Α) Άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών για χονδρική και Λιανική εμπορία σύμφωνα με τον νόμο 3054/2002
β) να μπορούν να εκδώσουν τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων για την προμήθεια των καυσίμων κίνησης .
Κατάθεση προσφορών
Προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο μέχρι και τις 10/ 02/2020 ημέρα Δευτέρα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τιμολόγιο προσφοράς που επισυνάπτετε στα έγγραφα της σύμβασης και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου την εταιρίας ότι τα καύσιμα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα παραπάνω με τις προσφορές του θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1.Για την απόδειξη ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα από όλους τους φορείς για τους οποίους είναι υπόχρεος ο οικονομικός φορέας .Επιπλέων Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].
4. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας : δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτου σα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου .Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων1.
5.Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, , από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
6) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
7). Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού, ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, προσκομίζουν Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός, η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής, ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού, ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής, ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
8). Α) Άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών για χονδρική και Λιανική εμπόρια σύμφωνα με τον νόμο 3054/2002
9). Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.2
Χρόνος έκδοσης των παραπάνω δικαιολογητικών
1 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
2 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίουπροσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή απόστηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσοοποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό μητρώο] , την περίπτ. γ' της παρ.2 του άρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 73 [μη εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ] εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα] εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου], τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών .
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατα
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με τεθούν σύμφωνα με τους όρους της διαπραγμάτευσης τους όρους της διαπραγμάτευσης που που επισυνάπτονται επισυνάπτονται ..
2. Η οικονομική προσφο
2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποίαρά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά θα αναγράφονται αναλυτικά το ποσοστό το ποσοστό Στην Στην τιμή προσφοράς για τα καύσιμα κίνησης, πρέπει να περιλαμβάνεται το ενιαίο επί τοις εκατιμή προσφοράς για τα καύσιμα κίνησης, πρέπει να περιλαμβάνεται το ενιαίο επί τοις εκατό (%) ποσοστό τό (%) ποσοστό θετικής ή αρνητικής έκπτωσης, για τα καύσιμα κίνησης, επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης όπως αυτή θετικής ή αρνητικής έκπτωσης, για τα καύσιμα κίνησης, επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( τμήμα εμπορίου ) , της εκάστοτε ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( τμήμα εμπορίου ) , της εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότηταςημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι το Παρατηρητήριο Τιμών . Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν δίνει ημερήσιες τιμές χοντρικής Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν δίνει ημερήσιες τιμές χοντρικής πώλησης για το λόγω αυτό σαν τιμή αναφοράς λαμβάνεται υπόψιν η τιμή που αυτή ανακοινώνεται μέσω τωπώλησης για το λόγω αυτό σαν τιμή αναφοράς λαμβάνεται υπόψιν η τιμή που αυτή ανακοινώνεται μέσω των ν δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τμήμα εμπορίου)δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τμήμα εμπορίου)
3
3. ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ.Η τιμή προσφοράς των καυσίμων θέρμανσης θα δοθεί με . ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ.Η τιμή προσφοράς των καυσίμων θέρμανσης θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστεκάστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και ου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα της Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής , κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σαναθέτουσας αρχής , κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό ε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο Θέρμανσης ).γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο Θέρμανσης ).
4
4. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
5
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
6
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές π. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές ροδιαγραφές απορρίπτεται.απορρίπτεται.
7
7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής Επιτροπής της οικονομικής Επιτροπής ..
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ. 2810409185 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 29./ 01 /2020

Aρ. Πρωτ.:  8290

 

 

 

 

 

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια καυσίμων και για την κίνηση των οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου,.

H ανάθεση θα γίνει από την οικονομική Επιτροπή μετά από διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφο 2γ στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση  να απορρέουν από δική τους ευθύνη. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνεται από την τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 378/ 2019 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής  και θα εισηγηθεί προς την οικονομική Επιτροπή για την ανάθεση της προμήθειας .

Η διαπραγμάτευση αφορά την  προμήθεια 330.000,00   λίτρα πετρελαίου κίνησης, 39.000,00 λίτρα βενζίνης αμόλυβδης , 11.000,00 Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100   για την κίνηση των οχημάτων, μηχανημάτων και την θέρμανση των κτηρίων  του Δήμου Ηρακλείου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι :

ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πετρέλαιο DIESEL κίνησης

CPV 09134200

300.000,00 Lit

 

1,10 €/Lit 

 

330.000,00

2

Βενζίνη Αμόλυβδη

CPV 09132100

30.000,00  Lit

 

1,30 €/Lit 

 

  39.000,00

Ενδεικτική τιμή χοντρικής  : Πετρέλαιο κίνησης 1,10 €/ Lit ,  Βενζίνη Αμόλυβδη  1,30 €/Lit  Στις Ενδεικτικές τιμές  δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%.

 

ΟΜΑΔΑ 2  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

3.

Πετρέλαιο θέρμανσης

CPV 09135100

10.000,00

 

1,10 €/Lit 

 

11.000,00

 

Ενδεικτική τιμή λιανικής  : Πετρέλαιο θέρμανσης 1,10 €/ Lit Στις Ενδεικτικές τιμές  δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%.

Ο  γενικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι :

 

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ   1 :             369.000,00 €

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ   2 :                11.000,00 €

                                     -------------------------------------

                                                    380.000,00  €                   

           ΦΠΑ 24%                          91.200,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                       471.200,00 €

 

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής .

1. ΟΜΑΔΑ 1ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Στην τιμή προσφοράς για τα καύσιμα κίνησης, πρέπει να περιλαμβάνεται το ενιαίο επί τοις εκατό (%) ποσοστό θετικής ή αρνητικής έκπτωσης, για τα καύσιμα κίνησης, επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( τμήμα εμπορίου )  , της εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε  ότι το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν δίνει ημερήσιες  τιμές χοντρικής πώλησης για το λόγω αυτό σαν τιμή αναφοράς λαμβάνεται υπόψιν η τιμή που αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τμήμα εμπορίου)

2. ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ.Η τιμή προσφοράς των καυσίμων θέρμανσης θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής , κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο Θέρμανσης ).

Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικά χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθεια  ορίζεται για έξι μήνες μέχρι να μπορέσει η υπηρεσία να ολοκληρώσει  το  διαγωνισμό της προμήθειας υγρών καυσίμων συμφωνίας πλαίσιο που έχει προκηρύξει   .

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα υπό προμήθεια είδη ταξινομούνται με CPV υπό

τους αριθμητικούς κωδικούς ως κάτωθι :

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134200 «Καύσιμο πετρέλαιο κινητήρων ντίζελ ».

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, CPV 09132100, «Αμόλυβδη βενζίνη».

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV 09135100, «Πετρέλαιο θέρμανσης»).

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας διαπραγμάτευσης  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφήγια την υποβολή προσφοράς

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον . 

4.Οι οικονομικοί φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση θα πρέπει  να διαθέτουν :

Α) Άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών για χονδρική και Λιανική  εμπορία  σύμφωνα με τον νόμο 3054/2002

β) να  μπορούν να εκδώσουν τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων για την προμήθεια των καυσίμων κίνησης .

Κατάθεση προσφορών

Προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο µέχρι και τις 10/ 02/2020 ημέρα Δευτέρα   στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τιμολόγιο προσφοράς που επισυνάπτετε στα έγγραφα της σύμβασης και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου την εταιρίας ότι τα καύσιμα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .  

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα παραπάνω με τις προσφορές του θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :    1.Για την απόδειξη ότι δεν  έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,  οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Φορολογική ενημερότητα  που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα  από όλους   τους φορείς για τους οποίους είναι υπόχρεος ο οικονομικός φορέας .Επιπλέων   Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα  αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].

4. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας : δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτου σα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου .Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

5.Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, , από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

7). Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού, ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, προσκομίζουν Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός, η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής, ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού, ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής, ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

8). Α) Άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών για χονδρική και Λιανική  εμπόρια σύμφωνα με τον νόμο 3054/2002

9). Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης  (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Χρόνος  έκδοσης των  παραπάνω δικαιολογητικών

α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό μητρώο] , την περίπτ. γ' της παρ.2 του άρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 73 [μη εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ] εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

β) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα] εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου], τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών .

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με τους όρους της διαπραγμάτευσης   που επισυνάπτονται .

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά  το ποσοστό Στην τιμή προσφοράς για τα καύσιμα κίνησης, πρέπει να περιλαμβάνεται το ενιαίο επί τοις εκατό (%) ποσοστό θετικής ή αρνητικής έκπτωσης, για τα καύσιμα κίνησης, επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( τμήμα εμπορίου )  , της εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε  ότι το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν δίνει ημερήσιες  τιμές χοντρικής πώλησης για το λόγω αυτό σαν τιμή αναφοράς λαμβάνεται υπόψιν η τιμή που αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τμήμα εμπορίου)

3. ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ.Η τιμή προσφοράς των καυσίμων θέρμανσης θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής , κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο Θέρμανσης ).

4. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση  της οικονομικής Επιτροπής .

 

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ      

        Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

  Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE