inner image

Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης

E-mail: prom@heraklion.gr.

 

Ηράκλειο ,  31. / 03 /2017

Aρ. Πρωτ.: 36713

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου» συνολικού κόστους 12.887,22 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις των άρθρων  58 και 72  του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  • Την 58120/2016.  απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους
  • Την 50/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η δαπάνη.
  • Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με το υπ.΄ αριθμού πρωτοκόλλου 31300.
  • Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς. 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 12.887,22 € (συν ΦΠΑ).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 21 / 04/   2017, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 15:00, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 -Τ.Κ. 71202.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2813409-185,186,189,403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Μαζί με την προσφορά του ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει.

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 Μαζί με την προσφορά του ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει.

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

Α) Η  επιχείρησή είναι ενήμερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.

Β) Η επιχείρησή είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο  σε σχετικό κωδικό επαγγέλματος.

Γ) Δεν έχω συμμετέχει -

1.Τα φυσικά πρόσωπα 

2. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

3. διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα .

Δ)Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

Ε) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΣΤ) Ο χρόνος παράδοσης είναι όπως ζητά η μελέτη .

Τρόπος σύνταξης οικονομικών προσφορών :

Για τις ομάδες 1, 5, 6 και 7 δίνετε τιμή ανά είδος και μειοδότης είναι αυτός με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας .

Για τις ομάδες   οπωρολαχανικών και φρούτων στην ομάδα 2, τα είδη (νωπά και κατεψυγμένα) κρέατα, ψαρικά, πουλερικά, λαχανικά στην ομάδα 3 και ελαιόλαδο στην ομάδα 4 δίνετε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για κάθε ομάδα και για κάθε είδος θα πρέπει να διαμορφώνετε η τιμή είδους Π.Χ. Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει  ποσοστό έκπτωσης 5% επί της τιμής για τα (νωπά και κατεψυγμένα) κρέατα, ψαρικά, πουλερικά, λαχανικά στην ομάδα 3   (όπως ακριβώς ζητείται από τη Συγγραφή υποχρεώσεων άρθρο 3) για το είδος  «Κρέας Μοσχαρίσιο μπούτι (νωπό)» Η τιμή στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό είναι 6,50 ανά κιλό και πρέπει να δοθεί τιμή ( 6,50Χ 5%  - ) = 6,175 ανά κιλό μειοδότης είναι αυτός πρόσφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  τιμή στο σύνολο της ομάδας .

Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion .gr/press/auction  - (διακηρύξεις δημοπρασίες ). 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω .:     

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .

Η κατάθεση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη συγγραφή  Υποχρεώσεων .

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Β. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Ο Μειοδότης της προμήθειας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

Υπόχρεοι για την κατάθεση.

1.Τα φυσικά πρόσωπα.

2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό          η εγγραφή του και το επάγγελμά του το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας  αν αυτό δεν συνάδει θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος και  θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν από την  ημερομηνία  κατάθεσης προσφορών .

Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion .gr/press/auction  - (διακηρύξεις δημοπρασίες ). 

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, σε αυτόν που θα προσφέρει το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης. 

 

 

 Ο  Υπεύθυνος  του  τμήματος    Προμηθειών 

 

 

 

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ           

      

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE