inner image

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για  «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Υπηρεσιών του Δήμου», συνολικού κόστους 2.207,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις των άρθρων  58και 72  του Ν. 3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Την   58120 / 2016.  απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους

Την 176 / 2017 απόφαση Της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η διάθεση πίστωσης, για την «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Υπηρεσιών του Δήμου », συνολικού ποσού 2.207,20 ευρώ με Φ.Π.Α, σε βάρος των παρακάτω Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2017 και σύμφωνα με την τελευταία στήλη του παρακάτω πίνακα.

Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από 21 / 02 / 2017 .

Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς. 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα  2.207,20 € .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σημαία Ελλάδας Εξωτερικού Χώρου 150 Χ 250 cm.

Τεμάχιο

5

Σημαία Αυστραλίας Εξωτερικού Χώρου 150 Χ 250 cm.

Τεμάχιο

5

Σημαία Μ. Βρετανίας  Εξωτερικού Χώρου 150 Χ 250 cm.

Τεμάχιο

5

Σημαία Ν. Ζηλανδίας Εξωτερικού Χώρου 150 Χ 250 cm.

Τεμάχιο

5

Σημαία Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου  Εξωτερικού Χώρου 120 Χ 200 cm.

Τεμάχιο

10

Σχοινί Γενικής Χρήσης Πλεκτό Πολυεστερικό 100% 4mm

ΜΕΤΡΟ

300

Σχοινί Γενικής Χρήσης Πλεκτό Πολυεστερικό 100% 6mm

ΜΕΤΡΟ

300

Κοντάρι μεταλλικό εξωτερικού χώρου (αλουμινίου) ύψους 2μ. και διαμ.30χιλ.)

Τεμάχιο

5

Κοντάρι μεταλλικό εξωτερικού χώρου (αλουμινίου) ύψους 3μ. και διαμ.30χιλ.)

Τεμάχιο

5

Βάση μεταλλική για κοντάρι διαμέτρου 30χιλ.

Τεμάχιο

5

Βάση μεταλλική Δαπέδου για κοντάρι διαμέτρου 30 έως 35χιλ

Τεμάχιο

5

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  07 /04 /   2017, ημέρα Παρασκευή    και ώρα 15:00, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 - Τ.Κ. 71202.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2813409-185,186,189,403  ,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» , σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016:

Μαζί με την προσφορά του οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν :

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 στην οποία δηλώνουν ότι :

α) Τα προσφερόμενα υλικά   είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτη.

β) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης συγγραφής Υποχρεώσεων          της ανάθεσης και συμφωνούν με αυτούς.

γ) Η  επιχείρησή μου είναι ενήμερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.

δ) Η επιχείρησή μου είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο  σε σχετικό κωδικό επαγγέλματος.

Δεν έχω συμμετέχει σε  εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα

Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

Β. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Ο Μειοδότης της προμήθειας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

Υπόχρεοι για την κατάθεση.

1.Τα φυσικά πρόσωπα.

2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό          η εγγραφή του και το επάγγελμά του το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας  αν αυτό δεν συνάδει θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος και  θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν από την  ημερομηνία  κατάθεσης προσφορών .

Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion .gr/press/auction  - (διακηρύξεις δημοπρασίες )  . 

  Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω .:     

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .                                                                     Η κατάθεση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη συγγραφή  Υποχρεώσεων .

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.                              Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας    θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου, σε αυτόν που με την πλέον  συμφέρουσα προσφορά τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής .

 

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

            ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ              

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE