inner image

Συλλογή προσφορών για την ηχητική κάλυψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 21-07-17

 

 

Aρ. Πρωτ.: 86627

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ηχητική κάλυψη αναφορικά με τη συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (εκδοχές πρόσληψης στη διδασκαλία και στην έρευνα)» που θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 620,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 15-6471.002 και αναλύεται ως εξής:

 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

4 ηχεία 600 watt

2 ενισχυτές ηχείων

1 κονσόλα ήχου

5 μικρόφωνα

1 προτζέκτορας 5000 ANSI LUMEN

2 ασύρματα μικρόφωνα

1 οθόνη προβολής 3Χ2 μ

Σύνολο 620,00 ευρώ

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 28/07/2017 ηµέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν.

 

Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους

1)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

 • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
 • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

2)      Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

 

Τα δικαιολογητικά ανάθεσης.

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η δαπάνη, θα πρέπει εντός εντός δέκα (10) ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί, να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Υπόχρεοι για την υποβολή είναι:

1) Τα φυσικά πρόσωπα

2) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε.

3) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4.) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.).

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

 

 1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
 2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
 4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
 5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

           Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

           Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE