inner image

Προμήθεια διαφόρων γεωργικών εργαλείων (επανάληψη)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ. 2810409185 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 07/11/17

 

 

Aρ. Πρωτ.: 136236

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια διαφόρων γεωργικών εργαλείων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.607,04 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.003 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΚΩΔ CPV

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€)

1

44511000-5

Ψαλίδα κλαδέματος 80cm με ίσια λάμα και χαμηλού βάρους έως 1120 gr. Να είναι σε θέση να κόψει κλαδιά διαμέτρου έως 4,5cm (Φ45). Οι λάμες να είναι από ανθεκτικό υλικό και να μπορούν να αντικατασταθούν. Επίσης να υπάρχουν ανταλλακτικά για τις χειρολαβές και για όλα τα μηχανικά μέρη της ψαλίδας.

10

65

650

2

44511000-5

Κοφτάκια σύρματος από κράμα ατσαλιού. Να έχουν λαβή ανατομική η οποία επιπρόσθετα να είναι αντιυδρωτική και αντιολισθητική για εύκολη και ξεκούραστη εργασία.

5

10

50

3

44511000-5

Δετικό εργαλείο δεσίματος φυτών. Να δουλεύει με μη-αυτοκόλλητη ταινία για αποφυγή ξεκολλήματος και συρραπτόμενη με κοινά συρραπτικά.

4

30

120

4

44512000-2

Τσιμπίδα υδραυλικού δυνατότητας για σωλήνες διαμέτρου Ø 90 mm και δυνατότητα σε παξιμάδια 95 mm. Να είναι γκρι φωσφατωμένη, με κεφαλή στιλβωμένη, και λαβές επικαλυμμένες με αντιολισθητικό συνθετικό υλικό. Να μπορεί να γίνει ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής, να κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια ώστε το αντικείμενο να μην γλιστρά ενώ να απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή. Οι επιφάνειες συγκράτησης να έχουν ειδικά σκληρυσμένα δόντια, η σκληρότητα των δοντιών να είναι περίπου 61 HRC, η ρύθμιση να "κλειδώνει" με την βοήθεια κουμπιού κλεισίματος και να προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Το υλικό κατασκευής να είναι ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυσμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια.

3

72

216

 

5

44512000-2

Τσιμπίδα υδραυλικού δυνατότητας για σωλήνες διαμέτρου Ø 50 mm και δυνατότητα σε παξιμάδια 46 mm. Να είναι γκρι φωσφατωμένη, με κεφαλή στιλβωμένη, και λαβές επικαλυμμένες με αντιολισθητικό συνθετικό υλικό. Να μπορεί να γίνει ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής, να κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια ώστε το αντικείμενο να μην γλιστρά ενώ να απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή. Οι επιφάνειες συγκράτησης να έχουν ειδικά σκληρυσμένα δόντια, η σκληρότητα των δοντιών να είναι περίπου 61 HRC, η ρύθμιση να "κλειδώνει" με την βοήθεια κουμπιού κλεισίματος και να προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Το υλικό κατασκευής να είναι ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια.

5

28

140

6

44512000-2

Τσιμπίδα υδραυλικού δυνατότητας για σωλήνες διαμέτρου Ø 32 mm και δυνατότητα σε παξιμάδια 30 mm. Να είναι γκρι φωσφατωμένη, με κεφαλή στιλβωμένη, και λαβές επικαλυμμένες με αντιολισθητικό συνθετικό υλικό. Να μπορεί να γίνει ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής, να κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια ώστε το αντικείμενο να μην γλιστρά ενώ να απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή. Οι επιφάνειες συγκράτησης να έχουν ειδικά σκληρυσμένα δόντια, η σκληρότητα των δοντιών να είναι περίπου 61 HRC, η ρύθμιση να "κλειδώνει" με την βοήθεια κουμπιού κλεισίματος και να προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Το υλικό κατασκευής να είναι ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυσμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια.

5

24

120

 

 

 

 

Άθροισμα:

1.296,00

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%:

311,04

 

 

 

 

Γεν.Σύνολο:

1.607,04

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 17/11/2017 ηµέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονομική προσφορά των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE