inner image

Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού του 10ου Νηπιαγωγείου επί της οδού Μελιδωνίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Ηράκλειο 08-09-2017                                            
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 106343         
ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ           
Αρμόδιος: Μανουσάκης Εμμανουήλ,
                 Λεβεντάκη Ελευθερία

Τηλέφωνο: 2813 - 409897, 2813 - 409896       

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεξαγωγής Συνοπτικού διαγωνισμού

για την «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου.»

 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 28-09-2017 ημέρα Πέμπτη και από    ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για το 2ο υποέργο της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου», με κωδικό ΟΠΣ 5000475, προϋπολογισμού 30.918,51 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, του ενάριθμου (2016ΕΠ00210037) της σχετικής ΣΑΕΠ (0021).

    Η υπόψη προμήθεια, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης, Ταμείο ΕΤΠΑ με άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» σε βάρος του κωδικού με Κ.Α. 64-7341.014 για το οικονομικό έτος 2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της  παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)

    Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά ομάδα μετά από αξιολόγηση της προσφοράς του, από το αρμόδιο όργανο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη.

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται για το σύνολο της προμήθειας στο ποσό των 498,75€ (ήτοι 2% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ). Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ή περισσότερες ομάδες, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο της ομάδας αυτής ως παρακάτω :

•        Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 1  (280,80 €)

•        Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 2 (115,60 €)

•        Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 3 (44,15 €)

•        Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 4 (58,20 €)

Η εγγύηση συμμετοχής βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% (πέντε) επί της αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.246,71 ευρώ.

Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ή περισσότερες ομάδες, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο της ομάδας αυτής ως παρακάτω:

  • Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 1  (701,95 €)
  • Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 2 (289,00 €)
  • Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 3 (110,35 €)
  • Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 4 (145,41 €)

Η εγγύηση συμμετοχής βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του  Δήμου Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α,  Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (αρμόδιος κ. Μανουσάκης Εμμανουήλ, Λεβεντάκη Ελευθερία τηλ.2813-409897–896). Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου  www.heraklion.gr/press/auction.

Η παρούσα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 12 ημέρες, θα δημοσιευτεί σε μια τοπική ημερήσια εφημερίδα του Δήμου Ηρακλείου 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα του διαγωνισμού και θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.

Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας

               & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων        

           

           Αναστασάκης Ιωάννης

      

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE