inner image

Ασφάλιση του πίνακα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου “Η Βάπτιση του Χριστού”

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης

E-mail : prom@heraklion.gr

Ηράκλειο, 30/03/2017

Aρ. Πρωτ.: 36214

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την Ασφάλιση του πίνακα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου “Η Βάπτιση του Χριστού” εκτιμώμενης αξίας 1.200.000,00 ευρώ, του οποίου η ασφάλιση λήγει στις 16/5/2017 για διάστημα ενός έτους, από 17/5/2017 έως 16/5/2018  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5) Την 148 / 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανανέωση της ασφάλισης του πίνακα   του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου “Η Βάπτιση του Χριστού”

5) Την 146 / 2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ σε βάρος του Κ.Α15-6255.001 και με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα», του προϋπολογισμού έτους 2017

6) Την  Τεχνική  Προδιαγραφή , που επισυνάπτονται.                                                                                                    

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 19/04/2017 ημέρα Τετάρτη  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνοι κ. Τζανιδάκης Β., Μακαρώνας Ε., Δαμιανάκη Α., Φουκαράκη Ζ.                              Οι προσφέροντες θα πρέπει: Να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (ISO)Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ασφάλιση αντίστοιχων έργων με κατάλογο συναφών ασφαλιζόμενων έργων τέχνης ή εκθέσεων τα τελευταία τρία χρόνια εκτιμώμενης αξίας από 180.000 ευρώ και άνω.                                                                                                                             Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής                                                                                             Μαζί με την προσφορά του ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει.

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

Α) Η  επιχείρησή είναι ενήμερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.

Β) Δεν έχω συμμετέχει -

1.Τα φυσικά πρόσωπα 

2. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

3. διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα .

Γ)Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

Δ) Διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (ISO) το οποίο και επισυνάπτεται .

Ε) Η Εταιρία μας έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ασφάλιση αντίστοιχων έργων με κατάλογο συναφών ασφαλιζόμενων έργων τέχνης ή εκθέσεων που επισυνάπτεται  τα τελευταία τρία χρόνια εκτιμώμενης αξίας από 180.000 ευρώ και άνω.

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:                                                                                                                                                            Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .                                                                                    Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στο σύνολο της                                                              Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.                                  Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτό που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή και θα πλήρη όλους τους όρους της ασφάλισης που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή .                                                     Β. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Ο Μειοδότης της προμήθειας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

Υπόχρεοι για την κατάθεση.

1.Τα φυσικά πρόσωπα.

2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Η ανάθεση της ασφάλισης  θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE