inner image

Προμήθεια εξοπλισμού για την μόνιμη έκθεση Ν.Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2

«Προμήθεια εξοπλισμού για την μόνιμη έκθεση Ν.Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ» με κωδικό MIS 373894 στο πλαίσιο του Ε. Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(CPV: 39151000-5, 45421140-7, 34928471-0, 31600000-2, 24550000-4 , 31710000-6, 79810000-5) 

Ηράκλειο, 19-9-201

Αρ. Πρωτ.:  163450

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, προκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την μόνιμη έκθεση Ν.Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»» της πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ» με κωδικό MIS 373894, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»,  Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία:  Απόφαση Υπουργ. Εξωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) (Φ.Ε.Κ. 185/Β), Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006), Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008), Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 28020/ΕΥΘΥ.

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Μουσείου Ν.Καζαντζάκη του Δήμου Ηρακλείου.

Ο διαγωνισμός  αποτελείται από  7 ομάδες, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων

ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια Μεταλλικών κατασκευών

ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια Ιστίων και Επιγραφών

ΟΜΑΔΑ Δ: Προμήθεια φωτιστικών

ΟΜΑΔΑ Ε: Προμήθεια δαπέδου

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:Προμήθεια ηλεκτρονικών

ΟΜΑΔΑ Ζ:  Εκτυπώσεις (ύφασμα, βινύλλιο, μουσαμά κ.λ.π.)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (128.024,55 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, , θα είναι αναρτημένα στον Πίνακα  ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr/, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. (πληροφορίες Λεμπιδάκη Κατερίνα Νικολιδάκη Κάλλια, τηλ. 2810-247541 και 2810247547) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού: Για το σύνολο των υπό προμήθεια είδων, εντός εξήντα  (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει στη Πύλη Ιησού  έπειτα από συνεννόηση με την αναθέτουσα υπηρεσία.         

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, έχουν: 

  1. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες
  2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
  3. Συνεταιρισμοί
  4. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικώς στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202), το αργότερο μέχρι την 18η ημέρα Παρασκευή του μηνός Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.(ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού). Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει διακριτή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ  Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του Έργου. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν αφορούν στο σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1. 

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ εξοπλισμού για την οποία υποβάλλεται προσφορά

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελουν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/χους του έργου βάσει του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της διακήρυξης.

Δημοσίευση περίληψης: Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται

 α) Στο Τεύχος Διακηρύξεων  Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.),

 β)(ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ)  

 γ)  Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

 δ) και μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα της περιφερειακής; Ενότητας Ηρακλέιου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Να δημοσιευθεί μία φορά , με στοιχεία των οκτώ στιγμών και χωρίς πλαίσιο , στις εφημερίδες:

1.Γενική Δημοπρασιών

2. Νέα Κρήτη

3. Πατρίδα

4. Άποψη του Νότου 

5. Ηχώ των Δημοπρασιών

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE