inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης δασικών – αγροτικών δρόμων και σημείων συγκέντρωσης

                                            

 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ               

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ           

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ» του έργου «Πρόληψη & Διαχείριση φυσικών κινδύνων στις χωρικές ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου» με ακρωνύμιο «ΦΥΚΗΣΑΠ»

 

Χρηματοδότηση:

Συγχρηματοδότηση κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 

 

 

Ηράκλειο,     11  /09/2013

 

 

               Aρ. Πρωτ.: 159389

 

       

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ»

για την υλοποίηση του έργου «Πρόληψη & Διαχείριση φυσικών κινδύνων στις χωρικές ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου» με ακρωνύμιο «ΦΥΚΗΣΑΠ».

 

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

 

1.       Το Νόμο 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά

3. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93

4.  Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521/12-04-2010

5.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου

6.      Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11292/24-01-2013 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

7. Την με αριθμό Κ1_02_08 της 14-10-2011 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος και του Δήμου Ηρακλείου ως επικεφαλής εταίρος και συντονιστής. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 302/8 και συγκεκριμένα στον κωδικό Έργου 2011ΕΠ30280039, με κωδικό ΜΙS: 901031.

8. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 303/2011, απόφαση υλοποίησης του έργου «Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων στις χωρικές ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου», με ακρωνύμιο ΦΥΚΗΣΑΠ.

9.  Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης

10. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 575/2013 με ΑΔΑ: ΒΛΩΤΩ0Ο-Ε71 για έγκριση διενέργειας της προμήθειας.

11.  Την απόφαση Δημάρχου με Α.Π.  130333/29-07-2013 για έγκριση της μελέτης

12. Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 533/2013 με  ΑΔΑ: BΛ9ΕΩ0Ο-Ι3Μ για έγκριση της διάθεσης πίστωσης.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Δευτέρα 16./09./2013 έως και την                                  ημέρα Δευτέρα 23./09./2013 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.  Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφoνται τα εξής:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ»

 

Υπεύθυνος για πληροφορίες:  κος Ευτύχης Σαρτζετάκης, τηλ. 2810247503.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

 

Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται, ότι δε θα υπερβαίνει τον (1) ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

         

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι ανεγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

 

1.      Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου σε αυτό και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

2.      Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:

Ø       έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα

Ø       δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Ø       δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

Ø       δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

Ø       είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.  

3.      Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει στο Δήμο τα ανωτέρω πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά.

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE