inner image

Ανάπλαση πλατειών και διαμόρφωση οδών εντός του οικισμού Κερασίου Παλιανής

1. Ο ∆ήµος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου  ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΠΛΑΤΕΙΩΝ  ΑΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ,   ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  &  ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  Ο∆ΩΝ  ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ  ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ∆ΗΜ. ∆ΙΑΜ.  ΠΑΛΙΑΝΗΣ 3, µε προϋπολογισµό 292.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ,  µε  προϋπολογισµό  97.575.27€ (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και απρόβλεπτα),   β)   κατηγορία   ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ,    µε  προϋπολογισµό    124.116,18€ (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ και  ΟΕ και  απρόβλεπτα),  γ)  κατηγορία  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ,   µε προϋπολογισµό 10.817,01€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ∆ιεύθυνση Τεχνικών  Έργων,  οδός  ∆ιονυσίου  13Α,  Νέα  Αλικαρνασσός,  µέχρι  την  Πέµπτη 24/10/2013 και ώρα 14.30µ.µ. (2 εργάσιµες µέρες) πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας µε καταβολή 5€ στο ταµείο του ∆ήµου Ηρακλείου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β.

Πληροφορίες   στο    τηλέφωνο   2810-247558,    FAX    επικοινωνίας   2810-247560, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαυροκορδάτου.

1 Η περίληψη αυτή περιέχει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για διαγωνισµούς έργων µε προϋπολογισµό κάτω του ορίου εφαρµογής της κοινοτικής οδηγίας 2004/18. Για έργα µεγαλύτερου προϋπολογισµού εφαρµόζεται το υπόδειγµα του σχετικού παραρτήµατος της οδηγίας.

2  Αναφέρεται  ο Τίτλος της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της ∆ιακήρυξης: π.χ. Η ∆/ση   …………... του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε, ή η ∆ΤΥ της Ν.Α ………, ή η ΤΥ∆Κ του Νοµού …………για λογαριασµό του ∆ήµου…………….., κλπ.

3 Αναγράφεται ο τίτλος του έργου, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης.

4 Τίθενται οι κατηγορίες του έργου µαζί µε τον προϋπολογισµό τους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόµενους για την ορθή κλήση των πτυχίων.

5 Αναγράφεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 29 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6  του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραµµένες στο Μητρώο  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν:

•    Στην  A2,     1η   τάξη  και  2η   τάξη  εντός  νοµού  και  γειτονικού  στην κατηγορία Οδοποιίας,

•   Στην Α2 , 1η  και 2η  τάξη εντός νοµού και γειτονικού στην κατηγορία Οικοδοµικών,

•   Στην A1 , A2 και 1η τάξη στην κατηγορία Υδραυλικών, καθώς και οι ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι που εµπίπτουν   στο άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 3669/2008. 7

β. Προερχόµενες  από  κράτη   -  µέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόµενες  από  ως  ανωτέρω  β΄  κράτη,  στα  οποία  δεν  τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη

δ.  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους8, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)9  (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. Αναλυτικά κοινοπραξίες δύο τουλάχιστον εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων:

•   στην κατηγορία Οδοποιίας τάξης Α1,

•    στην  κατηγορία  Οικοδοµικών  τάξης  Α1,  ενώ  για  τις  υπόλοιπες κατηγορίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παρ. 4α του παρόντος

6  Π.χ. µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ 609/85 ή µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ 609/85 κ.ο.κ.

7  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν.3669/08).

Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου. µε  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  10  του  άρθρου  16  του  Ν.  3669/08  (Κ∆Ε) (αναβάθµιση  ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.651,00 ΕΥΡΩ µε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)µήνες.

6. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ΕΣΠΑ11. ∆ύναται η χορήγηση προκαταβολής12 σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και αφορά δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, µελετών, δαπάνες προµηθειών ή µηχανηµάτων που εγκαθίστανται ή ενσωµατώνονται στο έργο και άλλες δαπάνες που συσχετίζονται µε την εκκίνηση του έργου. Η προκαταβολή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του δεκαπέντε τοις εκτατό (15%) του αρχικού συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου.

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τον ∆ήµο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.

8. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  στο  πλαίσιο  του  Π.Ε.Π.  ΚΡΗΤΗΣ  ΚΑΙ  ΝΗΣΩΝ  ΑΙΓΑΙΟΥ  2007–2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61) και από Εθνικούς Πόρους.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 03-10-2013

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE