inner image

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ανάδειξης του οικισμού Προφήτη Ηλία

1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ , με προϋπολογισμό 870.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 666.656,71 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

β) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ , με προϋπολογισμό 13.088,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός , μέχρι την Πέμπτη 7 / 11 / 2013 και ώρα 14.30μ.μ. (2 εργάσιμες μέρες) πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με καταβολή πέντε ευρώ (5 €) στο ταμείο του Δήμου Ηρακλείου.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-247556, FAX επικοινωνίας 2810-247560, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Καλογιαννάκης Νίκος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου 2013 , ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

                  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν:

  • Στην 1η , 2η και 3η τάξη στην κατηγορία Οικοδομικών.

 β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ.  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)[1] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.600,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ/ETΠΑ. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής[2] σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και αφορά δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελετών, δαπάνες προμηθειών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο και άλλες δαπάνες που συσχετίζονται με την εκκίνηση του έργου. Η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του δεκαπέντε τοις εκτατό (15%) του αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007–2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61) και από Εθνικούς Πόρους.

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11 - 10 -2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE