inner image

Συνεδριάζει αύριο με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 19-10-2020 

 

 

Συνεδριάζει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Λόγω των μέτρων προφύλαξης ενάντια στην πανδημία COVID-19 η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1. Καθορισμός συντελεστών δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2021.

2. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.308/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

3. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.313/2020 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

4. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.1794/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

5. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με  αριθμό 2276/2019  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

6. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο του 2020.

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με δύο (2) αιτήματα των Τμημάτων Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών και Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΝΠΙΔ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19.

10. Εισήγηση για τη σκοπιμότητα του έργου και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» στην πρόσκληση  ΑΤ07 της πράξης «Βελτίωση-επέκταση υφιστάμενου βρεφονηπιακού σταθμού «Μητέρα» στον Άγιο Ιωάννη».

11. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΜΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».

12. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 8ου νηπιαγωγείου Νέας Αλικαρνασσού.

13. Έγκριση διενέργειας  διαγωνισμού - τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών».

14. Έγκριση τευχών και όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ», Δήμου Ηρακλείου και έγκριση  πρακτικού ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

15. Έγκριση πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Δημιουργία ενιαίου Συστήματος ενημέρωσης επισκεπτών Δήμου Ηρακλείου (ΙΝFO point & INFO kiosks) και ανάπτυξη εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης «Heraklion Gastronomy”.

16. Πρακτικό εξέτασης της υπ’αρ.:16752/20-02-2020 ένστασης της εταιρείας: ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – Δ.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της υπ’αρ.124/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

17. Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας, που αφορά μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ΡΟΜΑ & ΚΕΜ του Δήμου Ηρακλείου.

18. Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας, που αφορά μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕ.ΚΟ.Φ.Α.Π.Η Αγίου Δημητρίου της 1ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου.

19. Επικύρωση πρακτικού εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου 2020 Δήμου Ηρακλείου.

20. Επικύρωση 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία «Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020)».

21. Επικύρωση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

22. Χορήγηση 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΧ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ».

23. Παράταση χρονικής διάρκειας της με αριθμ.πρωτ.88294/28-09-2020 Σύμβασης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

24. Ορισμός μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Γεωφυσική έρευνα ρηγμάτων στην περιοχή των Πατελών του Δήμου Ηρακλείου».

25. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας: «Λήψη φωτογραφιών για την φωτογραφική τεκμηρίωση δημοσίων έργων».

26. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ι.Τ.Ε. με θέμα: «Παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με βάση μικρομετεωρολογικές μετρήσεις».

27. Εξειδίκευση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Διαφημιστική προβολή του Δ.Η. σε θέματα κοινωνικής πολιτικής» του ΚΑ 00-6431.010 «Διαφημιστική προβολή του Δ.Η. 2020 (έντυπα μέσα, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ημερίδες, συνέδρια κλπ.) του προϋπολογισμού δαπανών 2020 με ποσό 45.000,00 ευρώ.

28. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπόλογου Σηφακάκη Γεώργιου για την συμπλήρωση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση μονοφασικών παροχών στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

29. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού.

30. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.

31. Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ για οφειλή του κ. Μπορμπουδάκη Ελευθέριου τ. Γεωργίου.

32. Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ για οφειλή του κ. Καλαϊτζάκη   Ιωάννη τ. Στυλιανού.

33. Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ για οφειλή του κ. Κούκουρου Νικολάου τ. Κίμωνα.

34. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων ΚΟΚ.

35. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ.

36. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για ρυμοτομούμενο τμήμα εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας συνολικού εμβαδού 516,20μ2, στο Ο.Τ. 2305 της περιοχής «Θέρισσος -Μασταμπάς -Δειλινά -Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την κατασκευή σχολείου.

37. Έγκριση αποδοχής δωρεάς της εταιρίας ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου Α.Ε για την υλοποίηση της δράσης στήριξης φοιτητών (αποστολή πακέτων) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας.

38. Έγκριση τευχών και όρων διακήρυξης για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού», Δήμου Ηρακλείου- Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού  του έργου.

39. Έγκριση του 1ου πρακτικού «έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων βορείου τμήματος  Π.Ε17 περιοχής Θαλασσινών Νέας Αλικαρνασσού»,   Δήμου Ηρακλείου.

40. Χορήγηση 5ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ – ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

41. Έγκριση του 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών της διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση κεντρικής οδού της Τοπικής Κοινότητας Άνω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου"

42. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, τροφίμων και ειδών παντοπωλείου σε βάρος του Κ.Α 15-6481.001 με τίτλο Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών. 

43. Έγκριση όρων και μελέτης του ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων (δύο μικρών φορτηγών ελαφρού τύπου 4Χ4, τριών επιβατικών αυτοκινήτων, ενός μικρού βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

44. ΄Έγκριση διενέργειας, τρόπου, όρων και τεχνικών προδιαγραφών για τη Συντήρηση αναβάθμιση - φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Ηρακλείου.

45. Έγκριση μελέτης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου» της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξης συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον Δ. Ηρακλείου» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Πρoγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη για τη Δράση 6.a.1: Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE