inner image

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη για την Ευρύτερη Περιοχή της Κρήνης Μοροζίνι

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: «Ειδική  Αρχιτεκτονική  Μελέτη για την Ευρύτερη Περιοχή της Κρήνης Μοροζίνι» με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής με προϋπολογισμό 122.608,87 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και  περιλαμβάνει  τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

  1. 92.263,50 € για μελέτη κατηγορίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (07)
  2. 3.654,00 € για μελέτη κατηγορίας ΣΤΑΤΙΚΕΣ (8)
  3. 7.308,00 € για μελέτη κατηγορίας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ (9)
  4. 3.390,91 € για ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ και
  5. 15.992,46 € για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

1Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2019 με ΚΑ 30-7412.212  και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019 (Α'52), καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 10/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης, την 16/01/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των 2.452,18 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 255 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.heraklion.gr  

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2813409843, 2813409346, 2813409825, fax:2813409870, (αρμόδιος υπάλληλος κ. ΑΙΚ.ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ, κ.  Ζ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου (Διονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός Τ.Κ.: 716 01 Ηράκλειο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 O Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρασίνου

& Καθημερινότητας

                                                                          Ιωάννης Αναστασάκης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE