inner image

Περίληψη Διακήρυξης Aνοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕΩΝ» με κωδικό MIS 441272

στο πλαίσιο του Ε. Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

(CPV: 39122000-3, 39121000-6, 39111000-3, 32342410-9, 37313000-5 , 37311000-1, 37316000-6, 37320000-7, 39162000-5, 48190000-6, 30213400-9, 30231000-7,48822000-6, 30121100-4, 32421000-0)

Ηράκλειο, 4-9-2013
Αρ. Πρωτ.: 153271

 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02, προκηρύσσει Ανοικτό   Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη   συμφερότερη από  οικονομικής άποψη  προσφορά, για  την  επιλογή  αναδόχου για  την  υλοποίηση  της  πράξης

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕΩΝ» με κωδικό MIS 441272, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»,  Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εφαρμοζόμενη  Νομοθεσία:  Απόφαση  Υπ.  Εσωτερικών  11389/93  (ΕΚΠΟΤΑ)  (Φ.Ε.Κ.  185/Β),  Ν.3463/2006  (ΦΕΚ  Α  114/Α/30.6.2006),  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α/16-3-2007),  Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007), Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), Ν. 2286/95(ΦΕΚ 19/Α), Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007),  14053/   ΕΥΣ1749/27.03.08  (ΦΕΚ   540/Β/27-3-2008),   Καν.   (ΕΚ)   1083/2006, 28020/ΕΥΘΥ.

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Νέου Κτηρίου Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου και η δημιουργία – εξοπλισμός Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής Νέων.

Ο εξοπλισμός κατατάσσεται σε δύο (3) διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ και πεντε (5) ομάδες, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια επίπλων

ΤΜΗΜΑ Β: Προμήθεια Μουσικών οργάνων και περιφερειακού εξοπλισμού

ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια εξοπλισμού ήχου
ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια ηλεκτρικών μουσικών οργάνων
ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια κρουστών μουσικών οργάνων
ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια Περιφερειακών Μουσικών Οργάνων
ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας θεωρητικών φιλαρμονικής

ΤΜΗΜΑ Γ: Προμήθεια Ηλεκτρονικού & Περιφερειακού εξοπλισμού.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (126.983,35 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, διατίθενται δωρέαν από το Δήμο Ηρακλείου (Διονυσίου 13Α, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ  ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΟΛΩΝ     &  ΕΝΕΤΙΚΩΝ  ΤΕΙΧΩΝ,  πληροφορίες  Δέσποινα  Διαλυνά,  τηλ.2810286186) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Επίσης είναι αναρτημένα στον Πίνακα  ανακοινώσεων και στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ηρακλείου http://www.heraklion.gr/, καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του διαγωνισμού.

Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού: Για το σύνολο των υπό προμήθεια είδων, εντός εξήντα  (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει στο κτήριο της Φιλαρμονικής έπειτα από συνεννόηση από την αναθέτουσα υπηρεσία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, έχουν:

i.        Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες
ii.       Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
iii.      Συνεταιρισμοί
iv.      Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

Τόπος,  χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  των  προσφορών:  Οι  ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν  την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικώς στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου  Ηρακλείου  (Γραφείο  Πρωτοκόλλου:  Αγ.  Τίτου  1,  71202),  το  αργότερο  μέχρι    την  ΤΡΙΤΗ  1 Οκτωβρίου  2013  και  ώρα  11:00  π.μ.(ημέρα  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού).  Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει διακριτή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών για ένα ΤΜΗΜΑ και μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ του Τμήματος Β. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του Έργου.

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 1η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα TΡΙΤΗ με ώρα έναρξης την 12:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ εξοπλισμού για την οποία υποβάλλεται προσφορά.

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελουν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Δημοσίευση περίληψης: Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Διακηρύξεων  Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στις 6-9-2013, γ) σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) στις 6-9-2013, δ) σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) στις 6-9-2013 και μια εβδομαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ) στις 10-9-2013

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/χους του έργου βάσει του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

 


Ερωτήσεις - Διευκρινήσεις

 • Ερώτημα με αρ. Πρωτ.159392/11-9-13 : Μπορεί να αναρτηθεί και σε word το αναλυτικό τεύχος Διακύρηξης;
 • Απάντηση: Ναι θα γίνει τώρα 13/9/2013 09:30 Η Διακύρηξη σε word
 • Aπάντηση στο αρ.πρ. 162560/17-9-2013 έγγραφo:
 • ΕΡΩΤΗΜΑ Α: «Στην ΟΜΑΔΑ 3: ΚΡΟΥΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, στο είδος 3.8 και στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών της σελίδας 46, περιγράφεται ως ''ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΒΑΡΕΩΣ''. Στο φύλλο προϋπολογισμού στην σελίδα 63 περιγράφεται ως ''ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΒΑΡΕΩΣ, ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΑΤΙΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ ΓΙΑ HI-HAT. Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι η ορθή περιγραφή για το συγκεκριμένο προϊόν.»
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η σωστή περιγραφή είναι της σελ 46 «ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΒΑΡΕΩΣ». Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των πινάκων γράφτηκε εκ παραδρομής «ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΒΑΡΕΩΣ, ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΑΤΙΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ ΓΙΑ HI-HAT».
 • ΕΡΩΤΗΜΑ Β: «Στην ΟΜΑΔΑ 3: ΚΡΟΥΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, στο είδος 3.9 και στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών της σελίδας 46, περιγράφεται ως ''ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΑΤΙΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BOOM CYMBAL STANDS''. Στο φύλλο προϋπολογισμού στην σελίδα 63 περιγράφεται ως ''ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΑΤΙΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. ΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ ΓΙΑ HI-HAT''. Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι η ορθή περιγραφή για το συγκεκριμένο προϊόν».
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η σωστή περιγραφή είναι της σελ 46 «ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΑΤΙΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ boom cymbal stands». Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των πινάκων γράφτηκε εκ παραδρομής «ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΑΤΙΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. ΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ ΓΙΑ HI-HAT».
 • ΕΡΩΤΗΜΑ Γ: «Στην ΟΜΑΔΑ 3: ΚΡΟΥΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, στο είδος 3.9 και στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών της σελίδας 46, προδιαγράφεται η προμήθεια 3 τεμαχίων. Στο φύλλο προϋπολογισμού στην σελίδα 63 προδιαγράφεται η προμήθεια 2 τεμαχίων. Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι η ορθή ποσότητα για το συγκεκριμένο προϊόν».
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η σωστή ποσότητα είναι αυτή στο φύλλο προϋπολογισμού στην σελίδα 63 όπου προδιαγράφεται η προμήθεια 2 τεμαχίων.
 • ΕΡΩΤΗΜΑ Δ: «Στην ΟΜΑΔΑ 4: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, στο είδος 4.1.3 και στον προϋπολογισμό της σελίδας 64, προδιαγράφεται ως τιμή μονάδος 35,00 ανά τεμάχιο, αλλά με σύνολο 175,00 ευρώ, αντί για 210,00 που είναι το ορθό. Η συγκεκριμένη διαφορά έχει επίπτωση και στο σύνολο δαπάνης για την συγκεκριμένη ομάδα. Παρακαλώ διευκρινίστε».
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η τιμή μονάδας είναι 29,16 € το τεμάχιο και όχι 35,00 ανά τεμάχιο που γράφτηκε εκ παραδρομής.
  Θέμα: Διευκρίνηση για το Διαγωνισμό με αρ.πρ. 153271/4-9-2013 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕΩΝ», με κωδικό MIS 441272, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 •   Eρώτημα: Σε απάντηση στο αρ.πρ. 160507/13-9-2013 ερώτημά σας, σχετικά με το αρθρο 12, παρ. 12.4, σημείο 2δ), σελ. 26 της Διακήρυξης για «Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών  για χρονικό διάστημα ανα ΤΜΗΜΑ/ ΟΜΑΔΑ/ΕΣ, όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας,  καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ για χρονικό διάστημα,  όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας...»
 • Απάντηση: όσον αφορά το Τμήμα Α’, Προμήθεια Επίπλων σας ενημερώνουμε καθώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α δεν αναφέρει πουθενά για παροχή ανταλλακτικών ούτε για εγγύηση καλής λειτουργίας ο χρόνος παροχής ανταλλακτικών και  η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι θέμα της κάθε εταιρείας και θα αξιολογηθεί ανάλογα από την επιτροπή διαγωνισμού.
 • Σε απάντηση στο αρ.πρ. 168091/27-9-2013 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε:
 • Η απαίτηση 2.2 του πίνακα 13  AΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ SPECint_rate_base2006, ΔΗΛ. «Απόδοση επεξεργαστή σε SPECint_rate_base2006, Με  LINPACK: >= 350»   γίνεται  Απόδοση επεξεργαστή σε SPECint_rate_base2006 >= 350
 • Η απαίτηση 2.3 του πίνακα 13 από AΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ SPECint_rate_base2006, ΔΗΛ. «Απόδοση επεξεργαστή σε SPECfp_rate_base2006,  Με  LINPACK: >= 280» γίνεται  Απόδοση επεξεργαστή σε SPECfp_rate_base2006 >= 280
 • Προσοχή! Κάθε ερώτηση – διευκρίνση επί του Διαγωνισμού που φτάνει στην υπηρεσία απαντάται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.heraklion.gr, στο χώρο που φιλοξενείται η προκήρυξη και παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε από αυτή.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE