inner image

Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασιτών, Δήμου Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασιτών, Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύττει ότι την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ηρακλείου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασιτών, Δήμου Ηρακλείου».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 175643 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασιτών, Δήμου Ηρακλείου».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 424.655,78 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 424.655,78 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 540.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών, Δημοτικό κτίριο Ν.

Αλικαρνασσού - Διονυσίου 13Α, μέχρι τις 11-04-2013 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη της δημοπράτησης θα είναι

αναρτημένα στο site του Δήμου Ηρακλείου: www.heraklion.gr απ’ όπου μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά,

ενώ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα σφραγίζονται τα έντυπα των οικονομικών προσφορών μέχρι και τις

11-04-2013 και ώρα 12:30 μ.μ. με καταβολή ποσού 5(πέντε) ΕΥΡΩ στο ταμείο του Δήμου.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία που ανήκουν:

Στην 1η, 2η, 3η τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 8.500,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ηρακλείου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8)

Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, αρμόδιος υπάλληλος Πυθαρούλη Χαρά (τηλ.: 2810 247531 Φαξ: 2810 244747) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ηράκλειο, 13/03/2013

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Σπυριδάκης Δημήτριος

 

 

 

 

Να δημοσιευθεί μια φορά, με γραμματοσειρά επτά (7) και με διάστιχο 8,5 στιγμών και χωρίς πλαίσιο, στις εφημερίδες:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (Να δοθεί στην Εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στο Εθνικό Τυπογραφείο)

2. NEA KΡHTH

3. ΠΑΤΡΙΣ

4. ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

 

 

 

 

 

Αρχεία

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE