inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτύπωσης βιβλίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια εκτύπωσης βιβλίων με τίτλο: α) Παλίμψηστον 2024, τχ. 41, β) Dilys Powel, «Η βίλα Αριάδνη», μετάφρ. Άρτεμις Κλίτση, γ) Ημερολόγιο 2025, και σας καλεί να καταθέσετε σχετική προσφορά.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στις 15.710,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6615.003 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις και ανατυπώσεις της Β.Δ.Β.».

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 25.7.2024 ημέρα Πέμπτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση: Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 712 02 και πληροφορίες δίνονται από την «Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη», στο τηλέφωνο 2813 409710, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής που να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών.

2Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων και των Αποθηκών Διαχείρισης Αναλωσίμων Υλικών του Δήμου»

3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τη  «Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων και των Αποθηκών Διαχείρισης Αναλωσίμων Υλικών του Δήμου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια τροφίμων για δύο χρόνια , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και του Νομικού Προσώπου του , Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προμήθεια τροφίμων για δύο χρόνια , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και του  Νομικού  Προσώπου του , Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης Υπηρεσιών και Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ηρακλείου (Έτους 2024)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης  Υπηρεσιών και Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ηρακλείου (Έτους 2024)», συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 52.730,88 € (Αξία χωρίς ΦΠΑ:  42.524,90 € πλέον ΦΠΑ 24%: 10.205,98€). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή,   26/07/2024  και ώρα 15:00 . Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  & Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 352719 του ως άνω συστήματος  και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις  01/08/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μελανιών - Τόνερ - Drums (Έτους 2024) Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  για την «Προμήθεια Τόνερ Μελανιών Drum Έτους 2024 Υπηρεσιών και Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 86.074,60 € (Αξία χωρίς ΦΠΑ:  69.415,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%: 16.659,60€).  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη,   24/07/2024 και ώρα 15:00 . Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), στον με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:347800, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών  θα γίνει στις  30/07/2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2024

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2024» όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο μέχρι την Δευτέρα 08.07.2024 και ώρα 12:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες καλοκαίρι 2024» (απόφαση ΔΣ 91/2024)ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 12:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη «Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλίες 2024» μαζί μετά δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος και συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

https://aahaeota.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B5/

διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας «Μελέτη σχεδιασμού νέων θέσεων ΑΜΕΑ στο ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ»

Σύντοµη Περιγραφή: Αντικείµενο της µελέτης αναβάθμιση της προσβασιμότητας και των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε όλες τις κερκίδες και τις παροχές υπηρεσιών της αθλητικής εγκατάστασης του Ε.Σ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του Φακέλου της µελέτης. ΙΙ.4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 71240000-2  “ Υπηρεσίες αρχιτέκτονα μηχανικού και τεχνικού γραφείου”

ΙΙ.5. Εκτιµώµενη συνολική αξία: 71.516,58€ χωρίς ΦΠΑ

αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 205769

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4  των Υπηρεσιών του Δήμου   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την 'Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου»

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την "Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου» σύμφωνα με το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού έργου, Βέλτιστος συνδυασμός δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου

Ο τίτλος του έργου είναι: «Βέλτιστος συνδυασμός δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.585.646,77 Ε χωρίς ΦΠΑ.

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω μείγματος παθητικών και ενεργητικών παρεμβάσεων
που συμπεριλαμβάνει:
α. αντικατάσταση κουφωμάτων με σύγχρονα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
β. κατασκευή κεντρικού συστήματος γεωθερμικών αντλιών προς αξιοποίηση της θαλάσσιας γεωθερμίας για
την ικανοποίηση αναγκών κλιματισμού του κτηρίου
γ. εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και καυστήρα βιομάζας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των
κολυμβητικών δεξαμενών και της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
δ. επιπλέοντα θερμομονωτικά καλύμματα στις κολυμβητικές δεξαμενές
ε. εκσυγχρονισμό του φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών αγωνιστικών και βοηθητικών χώρων
στ. κεντρικό σύστημα εποπτείας και διαχείρισης των ενεργειακών συστημάτων.
Πέραν της εξοικονόμησης, θα γίνεται και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης
φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 300kWp.

 

Διαγωνισμός Μελέτης ανέγερσης αποτεφρωτηρίου (εσηδησ 191918)

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 467.056,86€  (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει  τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1.    122.935,78€ για μελέτη κατηγορίας (6) - Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
 2.      45.802,93€ για μελέτη κατηγορίας (7) - Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
 3.      71.656,48€ για μελέτη κατηγορίας (8) - Στατικές μελέτες.
 4.    106.310,03€ για μελέτη κατηγορίας (9) - Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές                                                                                  
 5.      25.770,66€ για μελέτη κατηγορίας (21) – Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες.
 6.        3.685,50€ για μελέτη κατηγορίας (10) – Κυκλοφοριακές μελέτες.
 7.        1.992,00€ για μελέτη κατηγορίας (16) – Τοπογραφικές μελέτες.
 8.        5.670,00€ για μελέτη κατηγορίας (27) – Περιβαλλοντικές μελέτες.
 9.      17.010,00€ για μελέτη κατηγορίας (25) – Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης                                περιβάλλοντος χώρου.

                      5.303,02€ για την σύνταξη των Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. της μελέτης

και 60.920,46€ για απρόβλεπτες δαπάνες.


 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο  Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»,  συνολικού κόστους 13.020,00€ με ΦΠΑ 24%.

H ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Οι Προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και 03-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 71601. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, τηλ.2813409897, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού έργου και διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού.

 1. Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2»
 2. Διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού. Εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 15.3 της Διακήρυξης η ισχύς μέχρι 23/10/21, η σωστή ημερομηνία είναι έως 23/04/21 και με την ισχύουσα τροποποίηση έως 30/04/21. 

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 'Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου'

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της  μελέτης με τίτλο: "Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου"

Απαντήσεις - διευκρινήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον αναφερόμενο διαγωνισμό

Επισύναψη ΤΕΥΔ για το έργο 'Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της Οδού Ανδρογεω 2'

ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Αρχεία

Συνοπτικό Διαγωνισμό του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 33.945,71€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 25.452,62€.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 31/12/2019.

Συνοπτικός διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις « Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου είναι  23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.476,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Γνωστοποίηση όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό € 17.401,53 λ με ΦΠΑ, ότι η αποσφράγιση των προσφορών, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα, μετατίθενται για τις 26.03.2019 στις 10:00 π.μ., κατά το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 28.001,89€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 13.533,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018»  της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 31/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Σμαραγδάκη Γιάννη) τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 1:00.

 

 

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE