inner image

Πρόσκληση για υπηρεσία υποστήριξης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Ευρωπαϊκών Πόλεων μέχρι το 2030

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προσφορές σύμφωνα με την πρόσκληση και τη Μελέτη της υπηρεσίας, για Υπηρεσία υποστήριξης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Ευρωπαϊκών Πόλεων μέχρι το 2030, όπως επισυνάπτονται.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1 ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 278.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δύο (2) εμπορευματοκιβωτίων containers για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια δύο (2) εμπορευματοκιβωτίων containers για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Υποστήριξη στην ωρίμανση προτάσεων έργων για την ολιστική αντιμετώπιση του μετασχηματισμού του Ηρακλείου σε “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ”»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για : «Υποστήριξη στην ωρίμανση προτάσεων έργων για την ολιστική αντιμετώπιση του μετασχηματισμού του Ηρακλείου σε “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ”», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ 24%.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η εξειδίκευση των δράσεων/παρεμβάσεων μετασχηματισμού έξυπνης πόλης, η εκπόνηση των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών των τεχνολογικών παρεμβάσεων, η εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων, και η υποστήριξη εκπόνησης σχεδίων τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με τις εγκρίσεις/αδειοδοτήσεις και έργα που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (Εκπόνηση Προγράμματος / Σχεδίου/Εγχειριδίου υλοποίησης των παρεμβάσεων).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης

 

1η Ανακοίνωση σχετικά με τον «Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο: Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης»

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο έγγραφο που αφορά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο:

“Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης”

Προμήθεια λιπαντικών ετών 2021-2022, τα οποία απαιτούνται για την λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου

.Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια λιπαντικών ετών 2021-2022, τα οποία απαιτούνται για την λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου 11Χ11 αθλητικής εγκατάστασης ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 11×11 ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ".  Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € (Καθαρή Αξία 161.290,32€  πλέον ΦΠΑ 24%:38.709,68€). Το  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  με την προϋπόθεση ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που εμπεριέχεται ως παράρτημα του τεύχους διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις  06/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού εμπεριέχονται στο με αρ. πρωτ. 85510/2021 Τεύχος Διαγωνισμού που ακολοηθεί στο παρόν.

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Σχολείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Οδός 1878, αρ. 2,  Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 12 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

 

Διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου

Το Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης", προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-Εαπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου (Λ. Δημοκρατίας 1-Ηράκλειο). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης, (Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14-οδός Σπύρου Μουστακλή-Περιοχή Λίντο) έως και τις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Υπηρεσίες Τεχνικής Διαχείρισης Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΛΙΝΤΟ, 71306, Τηλ: +30 2810 264566 / 2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 2810 264561 προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την  «Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία  των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων»  CVP  50800000/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  – με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων εργασιών, σε ευρώ, όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων. Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και τους όρους της παρούσας διακήρυξης  (απόφαση 29/2021).

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι165.540,00 €  με ΦΠΑ (24%) (ήτοι: 133.500,00 €, +   32.040,00 € ( ΦΠΑ 24%) =   165.540,00 €.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 3/09/2021 και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4/10/2021 και ώρα 15:00

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: https://aahaeota.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF/

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Υπηρεσία: «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου» Υποέργο 1 ΟΠΣ 5050844

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό,  άνω των ορίων, με υποβολή  σφραγισμένων προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 138441)  προσφορών για την Υπηρεσία: «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου»  - Υποέργο 1 πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050844 ενταγμένης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Κρήτης 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω Π.Δ.Ε 2020ΕΠ00210051 και σύμφωνα με τους όρους που εμπεριέχονται στο με αρ. πρωτ. 81874/2021 Τεύχος Διαγωνισμού που ακολουθεί.  Ο  σύνολικός προϋπολογισμού με ΦΠΑ: 269.700,00 €. (Π/Υ: 217.500,00 € και πλέον Φ.Π.Α. (24%) 52.200,00 €).Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 14η /10/2021  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 20η /10/2021  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης «Π10: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης»

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Π10: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075 (ΟΠΣ 5035058), με προϋπολογισμό 113.477,67 € με ΦΠΑ (24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/09/2021, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ.

Διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της παλιάς Ηλεκτρικής»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥΝ.4412/2016 

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της παλιάς Ηλεκτρικής», με προεκτιμώμενη αμοιβή 72.222,35 € (με Φ.Π.Α.), η οποία χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του  Δήμου Ηρακλείου (ΚΑ: 30-7412.260).

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται σε 58.243,83 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24% )

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/10/2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους σε έντυπη μορφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης.

 

Προμήθεια οκτώ (8) φορτηγών αυτοκινήτων διαφόρων χωρητικοτήτων

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια οκτώ (8) φορτηγών αυτοκινήτων διαφόρων χωρητικοτήτων».

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α./ Κωδικός NUTS: GR 431. Οδός Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202,  Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468,-244, E-mail: prom@heraklion.gr & Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr. 2. Υποδιαίρεση σε Ομάδες: ΟΜΑΔΑ 1 «Μικρό φορτηγό ελαφριού τύπου (4Χ4) με ηλεκτρικό βαρούλκο». ΟΜΑΔΑ 2: «Μικρό φορτηγό 1tn». ΟΜΑΔΑ 3: «Ανατρεπόμενο φορτηγό 10Tn». ΟΜΑΔΑ 4: «Τριαξονικό υδροφόρο φορτηγό 14tn». ΟΜΑΔΑ 5: «Μικρό γερανοφόρο  φορτηγό 2,5tn – 3tn μικτού φορτίου». ΟΜΑΔΑ 6: «Μικρό κλειστό φορτηγό ΒΑΝ (τύπου κλούβας)». ΟΜΑΔΑ 7: «Βυτίο μεταφοράς νερού για την Πολιτική Προστασία».

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για τα υποέργα 1&2 της πράξης: Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ (ΟΠΣ 5050780)

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσει Ανοικτό  Διεθνή  (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) Ηλεκτρινικό διαγωνισμό σε δύο τμήματ για τη σύναψη δηνόσια σύμβασης - υλοποίηση  των υποέργων 1 & 2 της πράξης «Διαδραστικό Ηράκλειο (Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ)», με Κωδ. ΟΠΣ 5050780.  Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ: 209.600.00 €. Τα τμήματα του διαγωνισμού είναι:   ΤΜΗΜΑ 1 (Υποέργο 1): «Άδειες χρήσης λογισμικού, παραγωγή και τεκμηρίωση περιεχομένου, ειδικές κατασκευές», εκτιμώμενης αξίας 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 129.032,26 €  ΦΠΑ : 30.967,74)  & ΤΜΗΜΑ 2 (Υποέργο 2): «Προμήθεια Εξοπλισμού “Εξοπλισμός μικτής, επαυξημένης & εικονικής πραγματικότητας», εκτιμώμενης αξίας 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.000,00 ΦΠΑ : 9.600,00). Με CPV 72262000-9 Τμήμα 1 και 32322000-6 Τμήμα 2.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 22η/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών/διενέργεια διαγωνισμού θα γίνει την 28η/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Προκηρύξεις- Δημπορασίες   και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr,  όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 136041  (Τμήμα 1)  και Συστημικό Αριθμό: 136044 (Τμήμα 2).

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον «Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο: Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης»

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σχετικά με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Αρχεία

Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού (κάδοι, κομποστοποιήσιμοι σάκοι) για την λειτουργία των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (A2UFOOD)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού (κάδοι, κομποστοποιήσιμοι σάκοι)  για την λειτουργία των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές ”: “A2UFOOD”. και καλεί τους ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις προσφορές τους  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 68893/22-07-2021 πρόσκληση που ακολουθεί και ενσωματώνει τη σχετική μελέτη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα ζητούμενα είδη.

Προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο 'Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης'

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: "Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης", με ύψος βραβείων εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και έξι λεπτά (101.572,06) με ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο  Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»,  συνολικού κόστους 13.020,00€ με ΦΠΑ 24%.

H ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Οι Προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και 03-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 71601. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, τηλ.2813409897, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού έργου και διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού.

  1. Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2»
  2. Διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού. Εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 15.3 της Διακήρυξης η ισχύς μέχρι 23/10/21, η σωστή ημερομηνία είναι έως 23/04/21 και με την ισχύουσα τροποποίηση έως 30/04/21. 

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 'Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου'

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της  μελέτης με τίτλο: "Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου"

Απαντήσεις - διευκρινήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον αναφερόμενο διαγωνισμό

Επισύναψη ΤΕΥΔ για το έργο 'Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της Οδού Ανδρογεω 2'

ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Αρχεία

Συνοπτικό Διαγωνισμό του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 33.945,71€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 25.452,62€.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 31/12/2019.

Συνοπτικός διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις « Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου είναι  23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.476,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Γνωστοποίηση όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό € 17.401,53 λ με ΦΠΑ, ότι η αποσφράγιση των προσφορών, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα, μετατίθενται για τις 26.03.2019 στις 10:00 π.μ., κατά το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 28.001,89€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 13.533,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018»  της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 31/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Σμαραγδάκη Γιάννη) τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 1:00.

 

 

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE