inner image

Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αθλητικών Κέντρων

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

    ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1         

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά είδος , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΒΟΥΤΩΝ, ΔΑΦΝΩΝ, ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ, ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ)

Άρθρο 1ο

Δαπάνη

Η προυπολοσθεισα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 43.054,20 €  με ΦΠΑ, με διατιθέμενη πίστωση για το 2010 στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον ΚΩΔ: 15-7135.015      με ποσό  50.000,00 €   και με  ΤΙΤΛΟ: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ΄ της : Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ¨

 

Άρθρο 2ο

Πληροφορίες

Τα έγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικών Τμήμα  προμηθειών τηλ: 2810 399185 fax: 2810 229207.

 

Άρθρο 3ο

Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις 19-3-2010 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέχρι και ώρα 14:00 στην διεύθυνση : Δήμος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ 71202, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου.

 

Άρθρο 4ο

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή για τα δικαιολογητικά ορίζεται την  (επόμενη ημέρα) 22-3-2010 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10:30 πμ

 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η

31-3-2010 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.από την αρμόδια επιτροπή.

 

Αρθρο 5ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην  Ελληνική γλώσσα

 

Άρθρο 6ο

Προέλευση

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έμποροι – αντιπρόσωποι και κατασκευαστές που διαθέτουν μηχανήματα της αλλοδαπής ή ημεδαπής προελεύσεως και ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 7ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν, μαζί μα την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες

1.         Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το ΦΠΑ ) και  είναι  2.152,71 €  Κατατίθεται με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης  σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καρά την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται ξ εγγραφή τους σε αυτό το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Για αλλοδαπούς, τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 1. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν κατασκευάζουν το προς προμήθεια μηχάνημα, μερικώς ή ολικώς σε δικό τους εργοστάσιο, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (11389 άρθρο 18 παρ. 3 του 1993), πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας (επί ποινή αποκλεισμού) στην οποία θα δηλώνονται:

α.         Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση που κατακυρώνεται η προμήθεια στο διαγωνιζόμενο.

β.         Ότι θα καλύψει το Δήμο Ηρακλείου με ανταλλακτικά επί 3 -τρία -έτη, ακόμη και απ΄ ευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής αν αυτό κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία μας.

γ.         Ότι θα καλύψει το Δήμο Ηρακλείου με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο.

δ.          Ότι θα παρέχει στο Δήμο Ηρακλείου τεχνική κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης, με εξουσιοδοτημένο κατάστημα στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη.

ε.         Ότι θα βοηθήσει το Δήμο Ηρακλείου όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνίτη και

      γυμναστών, όπως επίσης συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια των τεχνιτών και των γυμναστών.

 1. Δήλωση σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος της βαθμολογίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος και χωρίς καμία δέσμευση της υπηρεσίας μας, για την επιλογή του μηχανήματος που προσφέρει, αναλαμβάνει να επιδείξει ίδιο μηχάνημα με το προσφερόμενο, το οποίο θα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας στην Επιτροπή Αξιολόγησης ου Δήμου Ηρακλείου, όπου αυτός κρίνει ότι είναι εφικτό, με τη δέσμευση ότι όλα τα έξοδα της επίδειξης, μετακίνησης, πλήρους διατροφής και διαμονής της εν λόγω Επιτροπής θα τα επιβαρυνθεί ο Προμηθευτής, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή όχι της προμήθειας σε αυτόν.  Σε αντίθετη περίπτωση (που δεν θα επιδειχθεί τα προς προμήθεια μηχανήματα γυμναστικής εν λειτουργία) θα επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. Η επίδειξη αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα ζητηθεί από το Δήμο Ηρακλείου.

 

Άρθρο 8ο

Τρόπος κατάθεσης προσφορών.

 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανοικτό διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη.
 1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
 1. Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να παρουσιαστούν δείγματα του εξοπλισμού, αυτά παρουσιάζονται πριν από το διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού).
 1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
 1. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα, από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπ΄οψη.
 1. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
 1. Στον τεχνικό φάκελο συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων πρωτότυπα εγχειρίδια και προσπέτους του εξοπλισμού στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι τεχνικές τους προδιαγραφές καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σε πρωτότυπο το οποίο καλύπτει τις  τεχνικές προδιαγραφές κάθε μηχανήματος ξεχωριστά.

8.   Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια     Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

 Άρθρο 9ο

Προσφορές

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στο φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δυο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στην  περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό  φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄.                 

 1. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
 1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΄΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
 1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιοδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ ΄αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
 1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί, από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της , είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται  υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

Άρθρο 10ο

Κατάθεση οικονομικών προσφορών

Οι  Οικονομικές προσφορές κατατίθενται σε ξεχωριστό φάκελο ανά είδος προμήθειας (κάθε είδος ξεχωριστά)

Άρθρο 11ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 6 (έξι) μήνες   από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο  που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
 1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 1. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ισχύς της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ 2.

 

Άρθρο 12ο

Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 

Άρθρο 13

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1.     Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας     διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν, υποβάλλεται  εγγράφως ως εξής:

α.         Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια    διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την           δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  άρθρο 15 παρ 1α.

β.        Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ή της συμμετοχής             σε αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό , ή αποκλείσθηκε απ΄αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση τ ου αντιστοίχου σταδίου.        

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά   εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από         το αρμόδιο όργανο.

Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του         στην Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

 

2          Οι ανωτέρω αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής , καθώς και οι αποφάσεις        τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται  για            την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ , όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3.         Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους      προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται    δεκτές.

 

Άρθρο 14ο

 

Προσφερόμενη τιμή

1.         Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής και του λοιπού αθλητικού εξοπλισμού, δίνεται ανά μονάδα , όπως                     καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών      υπέρ    τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για          παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού στο Δήμο Ηρακλείου που προβλέπεται στην διακήρυξη.

2.         Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρω-€-

3.         Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις         

            που αναφέρονται στο άρθρο 16. του ΕΚΠΟΤΑ

 

Άρθρο 15ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Η  αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη, με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

2.    Μετά την αποσφράγιση των προφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει  στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και  σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο                  

         19 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 16ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

Άρθρο 17ο

Δασμοί

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

 

Άρθρο 18ο

Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού, που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΒΟΥΤΩΝ, ΔΑΦΝΩΝ, ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ, ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                   

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:  η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΒΟΥΤΩΝ, ΔΑΦΝΩΝ, ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ, ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ)

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις:

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

α)          Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Ες. Με όλες τις σχετικές εγκυκλίους 27/93, 31/93, 39/93,  53/93, του Υπ. Ες. Που ακολούθησαν.

Β)        Ο νόμος 2286/95 «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων».

Γ)         Ο νόμος 2307/95 «Περί προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. Ες. 

            Στις διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Δ)        Το Π.Δ.  410/95 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».

 

Η προυπολογισθεισα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 43.054,20 €  με ΦΠΑ, με διατιθέμενη πίστωση για το 2010 στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον ΚΩΔ: 15-7135.015  με ποσό  50.000,00 €   και με  ΤΙΤΛΟ: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ΄΄ της : Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ¨

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ανακοίνωση αποτελέσματος.

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 (δέκα) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 (δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σύμβαση.

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αξιολόγηση προσφορών.

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου28 και άρθρου  46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2010 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου στους χώρους των αθλητικών κέντρων του ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία τον εξοπλισμό στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Δήμο Ηρακλείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή.

Η παραλαβή του αξοπλισμού  θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 και άρθρου  46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2010 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  ,και θα πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο, από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η πληρωμή της αξίας των μηχανημάτων θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 α του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Πλημμελής κατασκευή.

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του μηχανήματος, διαπιστωθεί ότι αυτό δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης ή τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει το μηχάνημα ή τα μηχανήματα (με δικά του έξοδα μετακίνησης και τοποθέτησης) σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού όπως και τα έξοδα δημοσίευσης.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία για ένα χρόνο, και αντικαθιστάται με έγγραφη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχανημάτων για όσα χρόνια έχει εγγυηθεί και βεβαιώνει ο ανάδοχος στην προσφορά του.


ΑΡΘΡΟ 12ο

Χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια εξοπλισμού και υπολογίζεται δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  Ορίζεται δε σε 3  (τρία) χρόνια.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Χρόνος παράδοσης:

Ο χρόνος παράδοσης ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνεται με ξεχωριστή δήλωση του προμηθευτή θα πρέπει να τοποθετηθεί στον φάκελο των τεχνικών χαρακτηριστικών και ορίζεται το αργότερο (30) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, εκτέλεσης της προμήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

ΒΑΡΔΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ

ΤΕ 19 Με βαθμό Α’

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΒΟΥΤΩΝ, ΔΑΦΝΩΝ, ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ, ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ)

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                      

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά το Αντικείμενο της προμήθειας που είναι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΒΟΥΤΩΝ, ΔΑΦΝΩΝ, ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ, ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ)

 

 

Η προυπολογισθεισα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 43.054,20 €  με ΦΠΑ, με διατιθέμενη πίστωση για το 2010 στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον ΚΩΔ: 15-7135.015  με ποσό  50.000,00 €   και με  ΤΙΤΛΟ: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ΄΄ της : Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ¨


ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές περιγραφές όπως η συνημμένη τεχνική περιγραφή.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα έντυπα με έγχρωμες αποχρώσεις και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερομένων μηχανημάτων.

 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές θα αποκλείονται από το διαγωνισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τον εξοπλισμό έτοιμα προς λειτουργία και χρήση, σε χώρο που θα του επιδειχθεί από τον Δήμο Ηρακλείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει, με δικά του έξοδα, τουλάχιστον δύο γυμναστές στην χρήση του εξοπλισμού και δύο τεχνίτες που θα αναλάβουν την συντήρηση του εξοπλισμού σε συνεργασία με τον προμηθευτή.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Να δηλωθεί εγγράφως ότι η αντιπροσωπεία ή ο προμηθευτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά  επί 3 -τρία -έτη, στην δήλωση αυτή θα αναφέρει και σε πόσο χρονικό διάστημα από την αναγγελία των αναγκών μας, θα μας καλύπτει..

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής θα αντιμετωπίζει άμεσα τυχόν βλάβες (μέσα σε 48 ώρες) είτε σε συνεργασία με υποκατάστημα το οποίο εδρεύει στην πόλη μας ή στην Κρήτη είτε ο ίδιος με δικά του έξοδα, για όσα χρόνια δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

Σε περίπτωση δε, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί άμεσα η επιδιόρθωση του προβλήματος. (Εντός 2 Ημερών), ο  προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο Ηρακλείου, με δικά του Έξοδα, με μηχάνημα  ίδιων προδιαγραφών, για όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή του αρχικού μηχανήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για τουλάχιστον  3-τρία -έτη και θα καλύψει τυχόν βλάβες.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE,ROHS 

ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 3 τρια -έτη συνολικά.

Σε όλα τα μέρη: Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά –Μηχανικά και με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Να κατατεθούν δικαιολογητικά αντιπροσώπευσης ή προμήθειας  του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή αποκλεισμού) σε πρωτότυπο έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος στην Αγγλική με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Να κατατεθεί κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται οι παραδώσεις του ιδίου τύπου με τα προσφερόμενα μηχανήματα, των τριών τελευταίων ετών σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και γυμναστήρια.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έχει λάβει γνώση όλων των ορών της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (επί ποινή αποκλεισμού).

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

 

ΒΑΡΔΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ

ΤΕ 19 Με βαθμό Α’

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Π: 20681/23-2-2010

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  &

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΑΓΙΟΥ ΤΊΤΟΥ 1

71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Προμήθεια Εξοπλισμού γα τα Αθλητικά Κέντρα Δήμου Ηρακλείου 

(Φορτέτσα, Αγίου Βλάση, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών)

  

 

Κ.Α: 15-7135.015 , με τίτλο  ¨Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητκών Κέντρων¨, 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1 

Πάγκος αναπληρωματικών ποδοσφαίρου με 16 θέσεις με σκίαστρο από πλαστικό  - εξωτερικού χώρου με πλαστικά καθίσματα αθλητών

 

Πάγκος αναπληρωματικών 16 θέσεων με πλαστικές ανατομικές θέσεις με πλάτη με σκελετό από γαλβανισμένο σίδερο  4±0,5 cm X  4±0,5 cm τουλάχιστον με οροφή και πλάτη από διάφανο ή χρωματιστό (πράσινο – κίτρινο) πολυκαρβονικό φύλλο ή  plexi glass  τουλάχιστον 5 χιλιοστών, με ροδάκια για ευκολη μεταφορά. Ο πάγκος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης αντιβάρων έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση του και κατά την διάρκεια αέρα.

 

2

Πάγκος αναπληρωματικών  καλαθόσφαιρας με 10 θέσεις με σκίαστρο από πλαστικό  - εξωτερικού χώρου με πλαστικά καθίσματα αθλητών

 

Πάγκος αναπληρωματικών 10 θέσεων με πλαστικές ανατομικές θέσεις με πλάτη με σκελετό από γαλβανισμένο σίδερο  4±0,5 cm X  4±0,5 cm τουλάχιστον με οροφή και πλάτη από διάφανο ή χρωματιστό (πράσινο – κίτρινο) πολυκαρβονικό φύλλο ή  plexi glass  τουλάχιστον 5 χιλιοστών, με ροδάκια για ευκολη μεταφορά. Ο πάγκος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης αντιβάρων έτσι ώστε να είναι δυνατή χρήση του και κατά την διάρκεια αέρα.

 

3

 

Πάγκος αναπληρωματικών ποδοσφαίρου με έξι θέσεις  αθλητών και σκίαστρο από πλαστικό εξωτερικού χώρου με πλαστικά καθίσματα

 

Πάγκος αναπληρωματικών με έξι πλαστικές θέσεις με σκελετό από γαλβανισμένο σίδερο  4±0,5 cm X  4±0,5 cm τουλάχιστον με οροφή και πλάτη από διάφανο ή χρωματιστό (πράσινο – κίτρινο) πολυκαρβονικό φύλλο ή  plexi glass  τουλάχιστον 5 χιλιοστών, με ροδάκια για ευκολη μεταφορά. Ο πάγκος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα πάκτωσης με βίδες ή τοποθέτησης αντιβάρων έτσι ώστε να είναι δυνατήη χρήση του και κατά την διάρκεια αέρα.

4

 

Μεταφερόμενες μπασκέτες με αντίβαρα εσωτερικού – εξωτερικού χώρου

 

Μπασκέτα με αντίβαρα εσωτερικού χώρου υδραυλικές ή χειροκίνητες με ταμπλό από  plexi glass, προδιαγραφές FIBA και προστατευτικά αφρολέξ στο κάθετο σιδερένιο τμήμα, περιφερειακά στην βάση και στο ταμπλό, με δυνατότητα αναδίπλωσης για μεταφορά και σύστημα ασφάλισης.

5

 

Μπασκέτες σταθερές εξωτερικού χώρου

 

Σταθερές μπασκέτες με ταμπλό από  plexi glass και δυνατότητα στήριξης σε βάση με βίδες ή μπλουλόνια με προστατευικά αφρολέξ στο κάθετο σιδερένιαο τμήμα και στο ταμπλό. Προδιαγραφές FIBA.

6

 

Στηλοβάτες βόλευ με στήριξη σε υπόβαθρο και αντίβαρα ή σύστημα έλξης.

 

Σετ (ζεύγος) κινητοί στηλοβάτες αλουμινίου, με δίχτυ και κεραίες βολει, αντίβαρα και προστατευικά αφρολεξ - μαξιλάρια. Προδιαγραφές Γενικής Γραματέιας Αθλητισμού και  FIVB

7

Πλαστικά καθίσματα για κερκίδες

Καθίσματα με αριθμό από ισχυρό και ανθεκτικό πλαστικό χρώματος μπλέ, πορτοκαλί ή κίτρινο,  χωρίς βάση, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Εργονομική κατασκευή με διπλή πλάτη, τρία ή τέσερα σημεία αγκύρωσης με βίδες, Λεία επιφάνεια με σημείο εξόδου στην βάση του νερού, Χώρο τοποθέτησης αρίθμησης  στην πλάτη του καθίσματος, DIN 4102 B1 Category ή μεγαλύτερο

 

Διαστάσεων  : Πλάτος: 440 ±10 mm  ,  Βάθος : 740 ±10 mm  , Ύψος πλάτης: 340 ±10 mm/ με επιδόσεις σε τεστ ελέγχου δύναμης : τουλάχιστον 29,6 Ν/m2

 

8

Πλέξι γκλάς για μπασκέτες καλαθόσφαιρας

 

Πλέξι γκλάς προδιαγραφών FIBA - ασφαλείας, για μπσκέτες κανονκών διαστάσεων εξωτερικού χώρου, με στεφάνι και σύστμα στήριξης στεφανιού.

 

 

 

 

 

 

ο  συντάκτης

 

 

 

ΒΑΡΔΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ

ΤΕ 19 Με βαθμό Α’

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΑΓΙΟΥ ΤΊΤΟΥ 1

71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Προμήθεια Εξοπλισμού γα τα Αθλητικά Κέντρα Δήμου Ηρακλείου (Φορτέτσα, Αγίου Βλάση, Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών)

 

Κ.Α: 15-7135.015 , με τίτλο  ¨Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητκών Κέντρων¨, 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

ΕΙΔΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

(€)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

Πάγκος αναπληρωματικών ποδοσφαίρου με 16 θέσεις με σκίαστρο από πλαστικό  - εξωτερικού χώρου με πλαστικά καθίσματα αθλητών (τεμ)

2

2.800,00

5.600,00 €

2

Πάγκος αναπληρωματικών  καλαθόσφαιρας με 10 θέσεις με σκίαστρο από πλαστικό  - εξωτερικού χώρου με πλαστικά καθίσματα αθλητών (τεμ)

4

1.400,00

5.600,00 €

3

Πάγκος αναπληρωματικών ποδοσφαίρου με έξι θέσεις  αθλητών και σκίαστρο από πλαστικό εξωτερικού χώρου με πλαστικά καθίσματα (τεμ)

6

1.100,00

6.600,00 €

4

Μεταφερόμενες μπασκέτες με αντίβαρα εσωτερικού – εξωτερικού χώρου (τεμ)

2

1.600,00

3.200,00 €

5

Μπασκέτες σταθερές εξωτερικού χώρου (τεμ)

2

1.250,00

2.500,00 €

6

Στηλοβάτες βόλευ με στήριξη σε υπόβαθρο και αντίβαρα ή σύστημα έλξης. (σετ)

2

1.600,00

3.200,00 €

7

Πλαστικά καθίσματα για κερκίδες (τεμ)

600

11

6.600,00 €

8

Πλέξι γκλάς για μπασκέτες καλαθόσφαιρας (τεμ)

8

360

2.880,00 €

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ*

36.180,00 €

 

 

ΦΠΑ (19%)

6.874,20 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

43.054,20 €

ο  συντάκτης

 

 

 

ΒΑΡΔΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ

ΤΕ 19 Με βαθμό Α’

 

  

 

 

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE