inner image

Προμήθεια ενός Ηλεκτροκίνητου Παλετοφόρου BT 2 τόνων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ενός Ηλεκτροκίνητου Παλετοφόρου BT 2 τόνων με πλατφόρμα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

 

1)    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)    Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)    Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)    Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)    Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).

6)    Το υπ. αρ. πρωτ. 6812/23-01-2019 Πρωτόγεννές Αίτημα  (ΑΔΑΜ: 19REQ004365544) του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων για την προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Παλετοφόρου BT 2 τόνων με πλατφόρμα.

7)    Την διάθεση πίστωσης  και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-299) με ΑΔΑ: ΨΦΒΠΩ0Ο-ΙΘ9 και με   εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 19REQ004466793 σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.002 με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Παλετοφόρου BT 2 τόνων με πλατφόρμα» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

8)    Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.920,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

A/A

ΕΙΔΟΣ

CPV

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας (ευρώ)

ΔΑΠΑΝΗ

(σε ευρώ)

1.

Ηλεκτροκίνητου Παλετοφόρου BT 2 τόνων με πλατφόρμα

42998000‐8 Σύστημα ανύψωσης παλετών

Τεμ.

1

8.000,00

8.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

       8.000,00

 

Φ.Π.Α. 24 %

       1.920,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

        9.920,00

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 26/02/2019 ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα  Προμήθειών- Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται:
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
  • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
  • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
  • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
  • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δημάρχου. 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE