inner image

Προμήθεια συστημάτων ψύξεως αέρα, υδραυλικών συστημάτων ομαλής πορείας και διακοπτών SRS

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 29/06/17

 

 

Aρ. Πρωτ.: 76684

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την

 1.    Προμήθεια  δύο συστημάτων ψύξεως αέρα,

 2.    Δύο υδραυλικών συστημάτων ομαλής πορείας, δύο διακόπτες SRS.

 3.    Την τοποθέτηση αυτών σε δύο μηχανήματα έργου (εκσκαφείς – φορτωτές)

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνά µε:

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

2)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

4)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 10.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: Κ.Α 20-7135.085 και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

 1. Υδραυλικό σύστημα ευστάθειας SRS
 2. Σύστημα ψύξεως αέρα A/C

 

 1. Διακόπτης συστήματος SRS

 

 1. Εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων.

2

 

2

 

2

 

2

2.196,26

 

1.133,50

 

   82,50

 

  620,00

    4.392,52

 

         2.267,00

 

           165,00

 

        1.240,00

                                                                                                                               8.064,52

                                                                                                                               1.935,48

                                                                                                                               10.000,00

Προσφορές γίνονται δεκτές µμέχρι και τις 21/07/2017 ημέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τμήμα  Προμήθειών του Δήμου  στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403, όλες τις εργάσιμές ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν.  

 

Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους

1)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

 • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
 • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 

2)    Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης .

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η δαπάνη, θα πρέπει εντός εντός δέκα (10) ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί, να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Υπόχρεοι για την υποβολή είναι:

1) Τα φυσικά πρόσωπα

2) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε.

3) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4.) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.).

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

 

Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

 

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν
 2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
 3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται. 
 5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
 6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

           Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  µε απόφαση Δημάρχου. 

 

 

 

           Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

Τζανιδάκης Βασίλης 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE