inner image

Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων εντός Διοικητικών ορίων του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)

 

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου  Κρήτης / Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός Διονυσίου 13Α - Ν. Αλικαρνασσός  T.K. 71601 Ηράκλειο - Ελλάδα,      NUTS: GR431Δήμος Ηρακλείου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: papae@heraklion.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.heraklion.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Παπαδοκωστάκη Ελπίδα

Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.heraklion.gr 

Η τεχνική μελέτη θα διατίθεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου  Κρήτης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: GR431

Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι εργασίες κατεδαφίσεων ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου που θα έχουν σαν αποτέλεσμα  την άρση της επικινδυνότητας για την πρόκληση ατυχήματος και την ασφάλεια των δημοτών 

Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 48.387,10 ΕΥΡΩ

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα τέσσερις μήνες (14) από την υπογραφή της σύμβασης. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
  • Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στην κατηγορία/-ιες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για την Α1 τάξη και άνω, τάξη Μ.Ε.Ε.Π. 
  • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 968 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016).

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθ. 125 Ν.4412/2016).

Φάκελοι προσφορών: Υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής στη Διεύθυνση «Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου Οδός Διονυσίου 13Α - Ν. Αλικαρνασσός  T.K. 71601 Ηράκλειο - Ελλάδα ».

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Ημερομηνία:17-1-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00πμ, Διεύθυνση: «Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου Οδός Διονυσίου 13Α - Ν. Αλικαρνασσός  T.K. 71601 Ηράκλειο - Ελλάδα ».

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση στην  ιστοσελίδα του Δήμου

Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Δεν γίνεται χρήση ηλεκτρονικών προσφορών, παραγγελιών, τιμολογήσεων.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Διαδικασίες Προσφυγής: Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιο της αναθέτουσας αρχής στη Διεύθυνση «Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου Οδός Διονυσίου 13Α - Ν. Αλικαρνασσός  T.K. 71601 Ηράκλειο - Ελλάδα » . Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άλλες πληροφορίες

  • Η έγκριση των όρων της διακήρυξης - τευχών δημοπράτησης όπως και η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 902/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου και αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.
  • Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE