inner image

Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ: 71202

Πληροφορίες:Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ.: 2813409185-186-189-403

Fax:  2810-229207

E-mail : prom@heraklion.gr

 

 

Ηράκλειο,  30 - 04- 2015

 

 

Αριθ. Πρωτ.  50937

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000 fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει  Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την προμήθεια με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»  με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ως εξής :

α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο.

β) Με τιμή μονάδος ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη.

Η Υπηρεσία έχει κατατάξει την προμήθεια σε έντεκα (11) Ομάδες (1-Είδη κρεοπωλείου, 2- Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου, 3- Κατεψυγμένα λαχανικά, 4- Είδη οπωροπωλείου, 5- Ελαιόλαδο,6- Είδη αρτοποιίας,7-Γαλακτοκομικά προϊόντα, 8- Συμπυκνωμένο γάλα  (εβαπορέ),9 -Εμφιαλωμένο νερό, 10- Χυμοί -Αναψυκτικά, 11- Είδη  παντοπωλείου) ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος και κάθε ομάδα σε τμήματα ανάλογα με τον φορέα (Δήμος Ηρακλείου και  Νομικά Πρόσωπα). Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας (1- 11).

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 764.210,39 € με το ΦΠΑ.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία  σαράντα πέντε  (45) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013, στην Κ.Υ.Α. 11389/93, στο Ν. 3548/07 και στο Ν. 2741/99.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη  http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/06/2015  και ώρα 00:01

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  15/06/2015 και ώρα 15:00

4. Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

β. Οι συνεταιρισμοί και

γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση.

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών

                Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην Διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

5. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014), (αν η προσφορά γίνεται επί του συνόλου των προϊόντων). Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για περισσότερες ομάδες, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.

6. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE