inner image

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Θραυστού Υλικού Λατομείου 3Α, Σκύρου Οδοστρωσίας και Ψηφίδας

Περιληπτική Δ ι α κ ή ρ υ ξ η

 

Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 8mm» , στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας «Διανοίξεις – Αποκαταστάσεις δρόμων». 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση της : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 8mm» , στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας «Διανοίξεις – Αποκαταστάσεις δρόμων».  Η χρηματοδότηση της προμήθειας είναι από ιδιούς πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (393.584,63 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 45 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

Πρόσβαση στην Διακήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr  καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/08/2015  και ώρα 00:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/09/2015 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες

ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

iii. Συνεταιρισμοί

iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την οποία υποβάλλεται προσφορά, εκτός ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. και έως τις 13.00 μ.μ. με τον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Έργου για το Δήμο Ηρακλείου, κ. Βαλύρη Δέσποινα, τηλ. 2813409834, e-mail: baliri@heraklion.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα ζητούμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

Απόρριψη ενός είδους επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της χαμηλότερης τιμής.

Δημοσίευση: Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) στο Τεύχος Διακηρύξεων  Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.),  γ) σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ), δ) σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) και ε)  μια εβδομαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ). Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr  ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο Εμπορικό - Βιομηχανικό και Τεχνικό επιμελητήριο.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν  τον ανάδοχο.

 

 

  Ο Αντιδήμαρχος

 

Μαμουλάκης Χάρης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE