inner image

Επανάληψη προμήθειας & εγκατάστασης συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών καυσίμων

 

                                                                                                     ΑΔΑ:ΒΧ5ΑΩ0Ο-ΜΝΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ηράκλειο    24/08/2015     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                          Aρ. Πρωτ.:   112516           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202

ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ.: 2813-409185

Fax: 2810-229-207

E-mail : prom@heraklion.gr

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, δια της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με διεύθυνση Ανδρόγεω 2 fax 2810.229207 Τ.Κ. 71202 Προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια & εγκατάσταση  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» που θα εγκατασταθεί στο Δημοτικό πρατήριο στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε τέσσερις (4)  δεξαμενές (καυσίμων) και δύο (2) αντλίες με τέσσερα (4) ακροφύσια για την μέτρηση και έλεγχο της εισροής και εκροής καυσίμων σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Κριτήριο ανάδειξης αναδόχου η χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα, εφόσον τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές με τους όρους της Διακήρυξης, και λαμβάνοντας υπόψη μας:

1.Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

2.Τα άρθρα 199 (παρ. 2ζ), 157  & 201 του Ν. 4281/2014 ,ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014.

3.Το άρθρο 37 ,παρ. 1 του Ν.4320/2015 ,ΦΕΚ 29Α /19-3-2015.

4.Τον Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

5.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Διαύγεια)

6.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

7.Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (έξοδα Δημοσίευσης)

8.Τον N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α)   (Τροποποίηση του N. 4013/11)

9. Την με αριθμό 546/13-08-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με τίτλο «Ακύρωση και Επανάληψη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών –εκροών καυσίμων κίνησης στο Δημοτικού Πρατήριο Καυσίμων του Δήμου μας.»

 

  2. Τo σύστημα προς προμήθεια – εγκατάσταση είναι: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

 

 

3. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα επιβαρύνει τον
Κ.Α.20-7135.076 «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών διαχείρισης καυσίμων στο Δημοτικό πρατήριο καυσίμων του Δήμου» προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του έτους 2015.

4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι (29.724,18) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).

 

5. Τα έγγραφα της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr ή από την Δ/νση Οικονομικών του Δ. Ηρακλείου, Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2813.409185 κ. Βασίλη Τζανιδάκη, 2813.409186 Κατερίνα Δαμιανάκη 2813.409189 Εμμ. Μακαρώνας 2813.409403 Ελένη Καρτσωνάκη  ΦΑΞ 2810.229.207.

 

6. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, αποσφράγισης των δικαιολογητικών, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας, ορίζεται η   01/09/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, Αγίου Τίτου 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές επίσης, μπορούν να κατατεθούν ταχυδρομικά ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου  μέχρι και την 28/08/2015 πριν την έναρξη  του διαγωνισμού στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια & εγκατάσταση  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ».

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανώτερα βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την   08/09/2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα. 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών , την ημερομηνία και ώρα, που θα ορίσει η Επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.

 

7. Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.

 

8. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 483,32 ευρώ που αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας άνευ ΦΠΑ βάση του άρθρου 7 της Διακήρυξης.

 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ».

Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12- 11- 2008. Ενδεικτικά σας αναφέρομε ότι η δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.

Τα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Γεώργιος Καραντινός

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE