inner image

Δημοπρασία για εκποίηση Τόνερ - Μελάνια - Drum

 

Έκδ.1 αναθ4 ημ/νία έγκρ. 06/02/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης

E-mail : prom@heraklion.gr

 

Ηράκλειο, 19 / 03 /2015

 

 

Aρ. Πρωτ.: 34590.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πλειοδοτική Δημοπρασία , φανερή και προφορική για την εκποίηση Τόνερ – Μελάνια – Drum με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή του όλου πακέτου, των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα με τιμή εκκίνησης 1.000,00 ευρώ (αρ. 199, παρ. 1 και αρ. 201 του ΔΚΚ) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-1981),

β) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Νέας Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».,

γ) Το άρθρο 3 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο ….».,

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1, περπτ. ε’) του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτη),

ε) Την 118/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την εκποίηση κινητών πραγμάτων,

στ) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 848/01-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων για το έτος 2014,

Η) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16013/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής,

Θ) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16017/2015 προς το Δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής εκποίησης.

Ι) Την με αριθμό 180/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την

ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία

μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ''

όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της

δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η

απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει, να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Δημοτική ενημερότητα μη οφειλής στον Δήμο.

β) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.

Από τη στιγμή που θα λάβει χώρα η διαδικασία της δημοπρασίας και οι συμμετέχοντες αρχίζουν να πλειοδοτούν, δεν μπορεί κανείς άλλος να γίνει αποδεκτός και να συμμετέχει στη δημοπρασία.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη .

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό για όλη την ποσότητα.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας και κατοχύρωσης της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικός τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ'' απλού χάρτου. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31 - Μαρτίου -2015 και ώρα 12η μεσημβρινή, στο Δημοτικό κατάστημα Ηρακλείου (2ος Όροφος κτηρίου Ανδρόγεω) από την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση κινητών πραγμάτων(Π.Δ. 270/1981).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE