inner image

Διαγωνισμός για τη μελέτη "Τοπογραφική- κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Στράβωνος, στην περιοχή Θερίσου του Δήμου Ηρακλείου"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για τη μελέτη: «Τοπογραφική- κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Στράβωνος, στην περιοχή Θερίσου του Δήμου Ηρακλείου», με προϋπολογισμό €3.075,03 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %). Η μελέτη περιλαμβάνει κατηγορία (16) – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ με προϋπολογισμό €2.479,86 (δαπάνη εργασιών και απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 26-10-2018, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Πλ. Δασκαλογιάννη (Δημοτικό Κτίριο). Πληροφορίες: Μαρία Λυδάκη τηλ.: 2813-409369. Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά τους, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Πλ. Δασκαλογιάννη (Δημοτικό κτίριο), στις 30-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.. Σύστημα υποβολής προσφορών με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή την οποία θα γνωστοποιήσει με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ μελετών κατηγορίας (16) και που είναι εγκατεστημένα: α] σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β] σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.], γ] σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ] σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2.3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ] και δ] της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 8 μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).

10. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.

11. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Οι χρόνοι από την κατάθεση στοιχείων από το μελετητή έως την παράδοση και την εντολή συνέχισης του επόμενου σταδίου από την Υπηρεσία δεν προσμετρώνται στο χρόνο εκπόνησης της μελέτης. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.

12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

13. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και η παρούσα προκήρυξη σύμβασης (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου https://www.heraklion.gr και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ - ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE