inner image

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρου (τέντας) στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Μασταμπά,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Πληρ: Καρτσωνάκη Έλενα

Τηλ. 2813409428  

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 11/07/18

 

 

Aρ. Πρωτ.:57.868

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρου (τέντας) στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Μασταμπά,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις των άρθρων 54-118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)     Την 720/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 950,00€ σε βάρος του ΚΑ 15-7135.078 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης (τέντα) στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Μασταμπά.

6)      Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

7)     Την με αρ. πρωτ. 56281/05-07-2018 Απόφαση Αντιδημάρχου με ΑΔΑ 7ΧΨΘΩ0Ο-ΙΤΨ, έγκρισης προμήθειας και τεχνικών προδιαγραφών.

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 950,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.078   και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

    

1

Τέντα σκίασης

1

766,13€

950,00€

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 22/07/2018 ημέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλ. 2813 409185-428όλες τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες. 

  Ο Προμηθευτής μαζί με την προσφορά του πρέπει να καταθέσει

  1. Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 (ενός) έτους, η οποία να

Καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης τεντών για 5 (πέντε) έτη.
  2.  Δεν υπάρχει καταδίκη  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής

Δραστηριότητας, ούτε  υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:,

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

      Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

      Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

     Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

     Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δήμαρχου.

 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE