inner image

Πρόσκληση για την επιλογή Ιατρού για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail : prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο,  19-05-2017

 

 

Aρ. Πρωτ.: 57603 

  

Κοιν: ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή Ιατρού για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας    και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές ( ποσοστό έκπτωσης για το  σύνολο της εργασίας)σύμφωνα µε:  

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων,  που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 12.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-6117.008 με τίτλο Αμοιβή εκτελούντων ειδικές Υπηρεσίες (Ιατρός Εργασίας  )  

Προσφορές γίνονται δεκτές µμέχρι και την 26/05/2017 ημέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο  του Δήμου  Ηρακλείου, στην ∆διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τμήμα  Προμήθειών του Δήμου  στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403, όλες τις εργάσιμές ημέρες και ώρες.      

Δικαίωμα συμμετοχής

Ιατροί με παρακάτω προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στη τεχνική έκθεση

Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να διαθέτει 

1. Πτυχίο Ιατρικής από αναγνωρισμένο παν/μιο στη Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 

2. Σχετική άδεια άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος και την ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας .

3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε Ιατρικό σύλλογο. 

4.Κατ΄ εξαίρεση τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας όπως αυτά προβλέπονται στονΝ.3850/2010,έχουν δικαίωμα να ασκούν :

α)Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15/5/2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

β)Οι ιατροί οι οποίοι στις 15/5/2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

3.Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2.Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραίτητα βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α΄ μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας στη περιφέρεια αυτή (παράγρ. 2α του άρθρου 16 του Ν 3850/2010 όπως προστέθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 29 του Ν 3996/2011).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και  νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που απασχολούν ιατρούς που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, μπορούν να παρέχουν νόμιμα την υπηρεσία και είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

       Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω: 

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 5 της Συγγραφής υποχρεώσεων .

Η οικονομική προσφορά των συµµμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά ( ποσοστό έκπτωσης για το  σύνολο της εργασίας)οι τιμές

Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται. 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει  µε απόφαση Δημάρχου . 

 

                       Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                   

                    Τζανιδάκης Βασίλης 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE