inner image

Ολοκλήρωση Έργων Ολυμπιακής Προετοιμασίας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ


Ηράκλειο 23/03/2004
Αρ. Πρωτ. :

Προς

Ως πίνακας αποδεκτών

θέμα: ' "Ολοκλήρωση έργων Ολυμπιακής προετοιμασίας


Η χώρα μας βρίσκεται στην τελική ευθεία της Ολυμπιακής προετοιμασίας για τη διεξαγωγή της 28'κ Ολυμπιάδας, το μήνα Αύγουστο, μετά την τιμητική ανάθεση που έγινε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.)
Το Ηράκλειο έχει χαρακτηρισθεί Ολυμπιακή πόλη και θα φιλοξενήσει αγώνες του τουρνουά ποδοσφαίρου.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης, ενέταξαν στο πρόγραμμα ' ΕΛΛΑΔΑ 2004 " σημαντικά έργα υποδομής (έργα οδοποιίας, αποχέτευσης . αντιπλημμυρικής προστασίας κ.α), τα οποία ολοκληρώνονται έγκαιρα.
Παράλληλα ο Δήμος Ηρακλείου, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που καλείται να παίξει στην Ολυμπιακή προετοιμασία της πόλης, συντονίζει σε καθημερινή βάση. αποτελεσματικά, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την έγκαιρη αποπεράτωση των έργων και ανέλαβε πρωτοβουλίες για την μελέτη και την κατασκευή πολλών και σημαντικών συμπληρωματικών έργων από ίδιους πόρους.
Σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των προγραμματισθέντων έργων, εκτός του έργου "Οδικές προσβάσεις προς το Παγκρήτιο Στάδιο: Τμήμα παραλιακή λεωφόρος και Δυτική περιμετρική".
Το έργο αυτό (αριθμός 2002 ΣΕ 11000005) είναι προϋπολογισμού 2.900.000 € .
Η καθυστέρηση οφείλεται στις αντίξοες δυσχέρειες και εμπλοκές που εμφανίσθηκαν για τη διασφάλιση της ζώνης κατασκευής του δρόμου.
Προ μηνός (Φεβρουάριος 2004) με την 67/2004 απόφαση, του αρμοδίου .
Πρωτοδικείου Ηρακλείου ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τον καθορισμό της
προσωρινής τιμής μονάδας για την αποζημίωση των δικαιούχων.
Το θέμα γνωρίζει η Δ/νση Δ 11α ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε .
Ακόμη κατεδαφίστηκαν κατοικίες που ενέπιπταν μέσα στη ζώνη απαλλοτρίωσης.
Ο Δήμος διεξήλθε ένα μακρύ δρόμο διοικητικών διαδικασιών και ενεργειών.
Με ειδικό νόμο (3130/2003, αρθ. 47) και τη συναίνεση των κατοίκων εξασφαλίστηκε και πραγματοποιήθηκε ο στόχος αποδέσμευσης της παραλιακής ζώνης από τις κατοικίες (εντός της ζώνης του αιγιαλού ), που υφίσταντο πολλές δεκαετίες στην περιοχή.
Οι οδικές προσβάσεις προς το Παγκρήτιο Στάδιο παίζουν καθοριστικό ρόλο για το λειτουργικό σχεδιασμό της εγκ/σης, συνδέονται δε με θέματα ασφάλειας και εύκολης πρόσβασης των θεατών.
Οι πιστώσεις για την κατασκευή του έργου είναι εξασφαλισμένες.
Τέλος η παραλιακή ζώνη της πόλης του Ηρακλείου, λόγω της αναβάθμισης που δέχεται με τις συνεχείς παρεμβάσεις του Δήμου, χαρακτηρίζεται πλέον, εν τοις πράγμασι, κύρια Ολυμπιακή διαδρομή και θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια πρόσβαση, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, από τους επισκέπτες και τους θεατές, κυρίως όμως αποσυμφορείται το παραλιακό και δυτικό τμήμα της πόλης.
Η σκοπιμότητα, επομένως, της έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου είναι αυτονόητη.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε η Προϊσταμένη Αρχή του έργου ( Δ/νση ΔΙ Β ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ ), να επισπεύσει τη διαδικασία εκτέλεσης του έργου και να επιλέξει το σύστημα της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως ορίζει το στοιχ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α'23 )"Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
Το Τεχνικό Συμβούλιο που θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για την εκτέλεση του έργου, για το προτεινόμενο σύστημα, θα διαπιστώσει εύκολα, ότι συντρέχουν όλες εκείνες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, που επιτάσσει ο νόμος.
Άμεση σχέση με το έργο των οδικών προσβάσεων του Παγκρήτιου Σταδίου έχει και η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου (από Καράβολα - Μάχης Κρήτης -Παναγιωτάκη).
Με την παρέμβαση στην περιοχή του Καράβολα, όντως ουσιαστική, υπήρξε αλλαγή του τοπίου και των τοπικών συνθηκών, που επέβαλαν τη συνολική μελέτη του ευρύτερου χώρου.
Ο Δήμος Ηρακλείου, με μελέτη που ανέθεσε, από ίδιους πόρους στον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, ( Ο.ΑΝ.Α.Κ.) μελέτησε την ανάπλαση του παραλιακοί» μετώπου.
Η μελέτη έδειξε και προτείνει την κατασκευή ενός λιμενικού έργου στην περιοχή Καράβολα και Μάχης Κρήτης για την προστασία της ακτογραμμής.
Το έργο αυτό είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 € και επείγει η κατασκευή του.
Προτείνουμε την ένταξη του στο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων της Δ4 Δ/νσης Λιμενικών του ΥΠΕΧΩΔΕ και τη χρηματοδότηση του από πόρους του Υπουργείου σας.
Τονίζεται, ότι η αρχιτεκτονική παρέμβαση, στην περιοχή, όπως προτείνεται από τη μελέτη θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου.
Επίσης σας ενημερώνω ότι έχει εγκριθεί επιχορήγηση στο Δήμο Ηρακλείου για τις «Απαλλοτριώσεις Ιδιοκτησιών που συνιστούν την Πλατεία Νικαίας και τμήμα της Ολυμπιακής Πεταλοειδούς Λεωφόρου», ποσού των 3.174,000 € , που βρίσκονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για εκταμίευση.
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η σπουδαιότητα των έργων " Οδικές προσβάσεις προς το Παγκρήτιο Στάόιο" και "Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου", επιβάλλει την έγκαιρη ολοκλήρωση τους, ώστε η πόλη μας να είναι πανέτοιμη να φιλοξενήσει το Αθλητικό τουρνουά ποδοσφαίρου στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004,
Παρακαλώ στα πλαίσια της συνεργασίας μας να με ενημερώσετε για το αποτέλεσμα των ενεργειών σας.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Γιάννης Κουράκης

 

Συνημμένα: τέσσερα (4)

 

Χάρτης ολοκλήρωσης έργων Ολυμπιακής προετοιμασίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. κ . Γιώργο Σουφλιά
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαριλάου Τρικούπη 182 Τ.Κ. 101 78 ΑΘΗΝΑ
2. κα Φάνη Πάλλη - Πετραλιά
Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Μπουμπουλίνας 20 - 22 Αθήνα
3. κ. Μανόλη Κεφαλογιάννη Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Γρ. Λαμπράκη 150
4. κ. Τριφωνίδη
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων ΥΠΕΧΩΔΕ Χαριλάου Τρικούπη 182 Τ.Κ. 101 78 ΑΘΗΝΑ
5. κ. Σπύρο Καπράλο
Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων Λ. Κηφισίας
6. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ Δ/νση ΔΙ β κ. Αθ. Κωστή, Δ/ντή Χαριλάου Τρικούπη 182 Τ.Κ. 101 78 ΑΘΗΝΑ
7. ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ Δ/νση Δ4 (Λιμενικών έργων)


Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. κ.κ. Βουλευτές Νομού Ηρακλείου
2. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης
3. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ Ειδική Υπηρεσία ΒΟΑΚ
4. ΟΑΝΑΚ
5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΕΟΔ ΑΘΗΝΑ 2004 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ


1. Γραφείο Δημάρχου

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE