inner image

Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου σε Διεθνή Συνέδρια Πληροφορικής

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε σε δύο διεθνή συνέδρια για την Πληροφορική. Συγκεκριμένα ο προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής Κ.Μοχιανάκης συμμετείχε σε συνέδριο του EUROCITIES Knowledge Society Forum με τίτλο: «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ("Cities'' e-services for inclusion"), το οποίο εστίασε στην άρση των τεχνικών, γεωγραφικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλης μορφής εμποδίων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας των πληροφοριών.

Το δίκτυο EUROCITIES, στο οποίο ο Δήμος Ηρακλείου είναι μέλος, είναι ένα δίκτυο από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις το οποίο ιδρύθηκε το 1986 και ενώνει τις τοπικές αυτοδιοικήσεις περισσότερων από 130 μεγάλων πόλεων από τουλάχιστον 30 ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο EUROCITIES παρέχει στις πόλεις-μέλη του μία πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και εμπειριών, ανάλυσης κοινών προβλημάτων και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων μέσω ευρείας έκτασης Φόρουμ, σεμιναρίων, έργων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Ο κος Μοχιανάκης στην ομιλία του με τίτλο "Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης στην εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" ανέφερε μεταξύ άλλων:

" Με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου το 2004 καθορί­σθηκε η πολιτική για την ανάπτυξη έργων πληροφορικής και επικοινωνιών που στηρίζεται σε τέσσερεις άξονες

  • Δικαιώματα στην πρόσβαση (Rights To Access)
  • Ψηφιακό περιεχόμενο (Digital Content)
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-Services)
  • Ηλεκτρονική δημοκρατία (e-Democracy)

Τα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών

Με βάση αυτήν την πολιτική αναπτύσσονται ση­μαντικά έργα που αλλάζουν πολλά και στις υπο­δομές της πόλης και στην παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Δήμου. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι:

  • Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών μή­κους περίπου 40 χιλ που σε πρώτη φάση ενώ­νονται σε αυτό 110 σημεία δημοσίου ενδια­φέροντος όπως Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ, νοσο­κομεία , Νομαρχία, Δήμος, δημόσιες υπηρε­σίες , σχολεία κτλ. Επίσης βρίσκεται σε εξέλι­ξη η προσπάθεια επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των μητροπολιτικών δικτύων όλων των πό­λεων της Κρήτης μέσω διαδημοτικής επιχεί­ρησης Cretanet
  • Ασύρματο δίκτυο στο κέντρο της πόλης με δωρεάν δημόσια πρόσβαση. Η έκταση του εί­ναι αρκετά μεγάλη αφού περιλαμβάνει τις ο­κτώ πλατείες του κέντρου της πόλης και ό­λους τους δρόμους που τις συνδέουν
  • Επίσης για τους δημότες που επιθυμούν να σερφάρουν δωρεάν στο διαδίκτυο δημιουργήσαμε Κέντρα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο.
  • Δημοτικό Portal για παροχή υπηρεσιών ηλε­κτρονικής διακυβέρνησης. Από τον Απρίλιο του 2008 τέθηκε σε λειτουργία το νέο Δημοτικό Portal που παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες στους Δημότες. Η αξία της παρουσία­σης τους βρίσκεται στο ότι στην Ελλάδα είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συναντούμε πολλά προβλήματα που προέρχονται για παρά­δειγμα από το χαμηλό ποσοστό ευρυζωνικότητας, διοικητικού τύπου καθυστερήσεις του Δημοσίου τομέα , τις ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού στις  δημόσιες υπηρεσίες ή στην ελλιπή χρηματοδότηση.
  • Επειδή στην Ελλάδα η χρήση του διαδικτύου δεν είναι δι­αδεδομένη ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα του πληθυσμού, θέτουμε σε εφαρμογή από 4-11-2008 Δημοτικά περιφερειακά γραφεία για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυ­βέρνησης. Τα γραφεία αυτά θα λειτουργούν στα Δημοτικά διαμερίσματα μέσα στην πόλη (4) και στα Τοπικά συμβούλια στα χωριά του Δήμου (7). Μέσα από αυτά θα παρέχονται ά­μεσα 159 υπηρεσίες πρώτου και δεύτερου ε­πιπέδου και 28 τρίτου επιπέδου.
  • Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (Ενετι­κό αρχείο, Τουρκικό αρχείο, αρχείο Κρητικής πολιτείας, ψηφιοποίηση όλων των τοπικών εφημερίδων από το 1880 έως 1950)."

 

Επίσης ο κος Εμμ.Κουτεντάκης από το Τμήμα Πληροφορικής συμμετείχε σε συνέδριο που διοργάνωσε ο Δήμος Τρικάλων από 20-23 Οκτωβρίου 2008 με θέμα BROADBAND CITIES 2008. Στο συνέδριο συμμετείχαν Δήμαρχοι, εκπρόσωποι πόλεων και επιστήμονες πληροφορικής απ''όλο τον κόσμο οι οποίο παρουσίασαν και συζήτησαν πρακτικές και σχέδια για την ανάπτυξη των Ευρυζωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο πόλεων. Ο κος Κουτεντάκης παρουσίασε το σχέδιο αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Δικτύων οπτικών ινών που δημιουργήθηκαν στην Κρήτη.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE