inner image

Εκπόνηση Μελέτης για τη φέρουσα ικανότητα και τον ανασχεδιασμό της πρώην Παιδ/κής Ακαδημίας

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016

(ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.4412/2016)

 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης (κωδικός NUTS: GR431) Τηλέφωνο: 2813 409000, fax 2810 227180, διεύθυνση διαδικτύου: www.heraklion.gr, e-mail: mayor@heraklion.gr

 

Σημείo επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών, αρμόδια: κα Ζ. Καραγιαννάκη (Πολιτικός Μηχανικός), τηλ. 2813 409825, fax 2813 409870, e-mail: karagiannaki-r@heraklion.gr

 

Οι προσφορές αποστέλλονται στον Δήμο Ηρακλείου, Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών, οδός Διονυσίου 13Α, 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και ο τόπος της παροχής το ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

 

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης  (κωδικός CPV: 71327000-6)

Η μελέτη αφορά στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και στον ανασχεδιασμό του σχολικού συγκροτήματος της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στο Ηράκλειο Κρήτης, συνολικής έκτασης 2.580m2. H μελέτη περιλαμβάνει αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος τεκμηρίωσης-διερεύνησης του φέροντος οργανισμού, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη του εδάφους θεμελίωσης και στατική μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού του συγκροτήματος.

 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 180.988,59€ + ΦΠΑ 24%

β) Ανά κατηγρορία μελέτης:

κατηγορία «Στατικές Μελέτες» [8], με προεκτιμώμενη αμοιβή 129.110,67€

κατηγορία «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» [21], με προεκτιμώμενη αμοιβή 26.235,88€

ΣΑΥ-ΦΑΥ με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.034,83€

 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: καθαρός χρόνος 300 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

 

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 3.620 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης  ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

3. Δικαιούνται να συμμετέχουν οικονομικοί φορείς σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή ενώσεις αυτών. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, η ένωση δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

 

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης ενώ στο άρθρο 22.2 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται:

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

1           στην κατηγορία μελέτης [8], πτυχία τάξεων Δ΄ και άνω

2          στην κατηγορία μελέτης [21], πτυχία τάξεων Α’  και άνω

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της αναλυτικής Διακήρυξης.

 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος ένωσης απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της ένωσης στην οποία μετέχει.

Η ένωση  των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

4. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει:

 

(α) Για κατηγορία μελέτης [8] απαιτείται τουλάχιστον ένα μελετητή 12ετούς εμπειρίας και ένα   μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας

      Για κατηγορία μελέτης [21] απαιτείται τουλάχιστον ένα μελετητή 4ετούς εμπειρίας

(β) εμπειρία σε εκπόνηση παρόμοιας φύσης μελετών (μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού) την τελευταία δεκαπενταετία

 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 65%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)

2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)

3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

 

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 35%)

 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 23 Δεκεμβρίου 2016  στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr  

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 24η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.

 

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

1)    κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

2)    κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE