inner image

Γ.Γ.Ι.Φ. "Υπό τη σκιά της εκλογής της Σουηδικής Αραβίας στο Συμβούλιο του ΟΗΕ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι Αποφάσεις και τα Συμπεράσματα της CSW  

(61η Σύνοδος της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών)  

 

 Η 61η Σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW-Committee on the Status of Women), πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 13-24 Μαρτίου 2017 στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, με θέματα:

 • Την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας (Women’s economic empowerment in the changing world of work).
 • Τις προκλήσεις και επιτεύγματα στην εφαρμογή των αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας για γυναίκες και κορίτσια (Challenges and Achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for Women and Girls).

 Κατά τη Γενική Συζήτηση, έγιναν παρεμβάσεις από κράτη και διεθνείς οργανισμούς με την πλειονότητα των ζητημάτων να αφορούν στη μείωση της ανεργίας των γυναικών, στην πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, στην ποιοτική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα πολιτικής εκπροσώπησης, στην εξάλειψη των διακρίσεων στην εργασία, στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στην παροχή διευκολύνσεων σε εργαζόμενες μητέρες, στην αναγνώριση της οικιακής εργασίας.

 Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τη Γραμματέα της Γ.Γ.Ι.Φ. Κόυβελα Φωτεινή, η οποία  πραγματοποίησε παρέμβαση στη συζήτηση και στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα", τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες της χώρας μας. Επίσης, παρουσίασε και τις εθνικές δράσεις για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, της  περιόδου 2016-2020.

 Έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις, κατά την τελευταία ημέρα της Συνόδου, υιοθετήθηκε Απόφαση για τα «Συμφωνημένα Συμπεράσματα», που προηγήθηκαν. Τα βασικά σημεία διαφωνίας ήταν ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και τα θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Για τα θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, οι δυτικές χώρες επιθυμούσαν ένα πιο ισχυρό λεκτικό, κάτι που τελικά δεν υλοποιήθηκε, λόγω αντιδράσεων αφρικανικών και αραβικών χωρών. Από την άλλη, το κείμενο θεωρείται ισορροπημένο ως προς τις αναφορές σε οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση γυναικών, καθώς και σε προστασία ευάλωτων ομάδων γυναικών (πρόσφυγες και αυτόχθονες).

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά το τέλος της Συνόδου, με μυστική ψηφοφορία των κρατών, η Σαουδική Αραβία εξελέγη ως ένα από τα μέλη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των ΗΕ (ECOSOC) και συνεπώς και της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών για την περίοδο 2018-2022. Πρόκειται για μία ψηφοφορία που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, καθώς η χώρα αυτή δεν φημίζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μία χώρα όπου τα δικαιώματα των γυναικών καταπατώνται συστηματικά και η επιρροή της φάνηκε και στο κείμενο των Συμπερασμάτων, όπως αναφέρθηκε. Προφανώς, ψηφίστηκε και από ευρωπαϊκές χώρες, για άλλους πολιτικούς λόγους, εις βάρος όμως των δικαιωμάτων των γυναικών.

 Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία των Συμπερασμάτων συνοψίζονται ως ακολούθως:

 • Εκφράζεται ανησυχία για την ύπαρξη σημαντικών χασμάτων λόγω φύλου σε μισθούς, εισοδήματα, συντάξεις, κοινωνική προστασία και πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, καθώς και για τον επαγγελματικό διαχωρισμό, που εξακολουθεί να υφίσταται σε όλους τους τομείς.
 • Τονίζεται για ακόμη μία φορά η θηλυκοποίηση της φτώχειας και δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η καταπολέμησή της σε όλες τις μορφές και τις διαστάσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Γίνεται αναφορά στην κλιματική αλλαγή και στις δυσανάλογες επιπτώσεις που έχει για τις γυναίκες και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών καλεί τα κράτη να λάβουν υπόψη τους (κατά την εφαρμογή της) τα θέματα ισότητας φύλων και ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών.
 • Αναγνωρίζεται η σημασία της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και υποστηρίζεται η ανάληψη νομοθετικών και άλλων μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη των ίσων οικονομικών δικαιωμάτων, ανδρών και γυναικών.
 •  Αναγνωρίζεται από την Επιτροπή ο σημαντικός ρόλος και η συνεισφορά των αγροτισσών γυναικών και κοριτσιών στην εξάλειψη της φτώχειας και στην βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενδυνάμωση αυτής της ομάδας γυναικών και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, με ταυτόχρονη αύξηση της συμμετοχής τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, είναι πολύ σημαντική και μάλιστα θα αποτελέσει και θέμα της επόμενης Συνόδου της Επιτροπής για το 2018.
 • Η Επιτροπή αναδεικνύει το θετικό ρόλο και άλλων ομάδων γυναικών, όπως οι γυναίκες Αφρικανικής καταγωγής, οι μετανάστριες, και οι γυναίκες με αναπηρία. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και η οικονομική τους ενδυνάμωση και ανεξαρτησία.

 Βάσει όλων των παραπάνω, ενδεικτικά, οι Κυβερνήσεις καλούνται να ενισχύσουν:

 • το κανονιστικό και νομοθετικό τους πλαίσιο με τρόπο που να ενισχύουν τις ίσες ευκαιρίες και την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, χωρίς καμία διάκριση και να παράσχουν ίσες δυνατότητες εκπαίδευσης, χωρίς επαγγελματικό διαχωρισμό και συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
 • τα μέτρα προστασίας (με νόμους και πολιτικές) γυναικών που υφίστανται βία ή σεξουαλική παρενόχληση είτε στο χώρο εργασίας, είτε στην ιδιωτική τους ζωή,
 • την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσω της ένταξης της οπτικής του φύλου στις πολιτικές αυτές. Έμφαση δίνεται στις έφηβες εγκύους και νέες μητέρες, τις οποίες θα πρέπει τα κράτη να υποστηρίξουν, ώστε να μην εγκαταλείψουν το σχολείο, μέσω μέτρων όπως υποδομές θηλασμού, παιδικοί σταθμοί, εκπαιδευτικά προγράμματα, ευέλικτα ωράρια εκπαίδευσης, εκπαίδευση από απόσταση κ.α.
 • τις δεξιότητες των γυναικών και των κοριτσιών στον τεχνολογικό τομέα, παρέχοντας κατάλληλη εκπαίδευση,
 • τη φωνή των γυναικών με τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
 • το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.

 Επίσης, καλούνται να:

 • υλοποιήσουν οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση του «ροζ φόρου» (pink tax)
 •  λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να ενταχθεί η οπτική του φύλου στη δημόσια οικονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού,
 • λάβουν μέτρα για ίση πληρωμή, ίση σύνταξη, συστήματα κοινωνικής προστασίας ευαίσθητα ως προς το φύλο, πρόσβαση σε ποιοτικά συστήματα υγείας που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φύλου. Επίσης, να λάβουν μέτρα για την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς και μέτρα προσδιορισμού της απλήρωτης εργασίας και της οικιακής εργασίας, ώστε να καθοριστεί η συνεισφορά τους στην εθνική οικονομία,
 • συμπεριλάβουν τους άνδρες και τα αγόρια στην προσπάθεια για προώθηση της ισότητας των φύλων και της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων που θα αφορούν τους ρόλους και τις ευθύνες των ανδρών και των αγοριών και θα τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν ισότιμα στη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων και στις οικιακές εργασίες,
 • καταπολεμήσουν την άτυπη εργασία που αφορά κυρίως γυναίκες.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                            

Το  Γραφείο Τύπου, 26/04/2017                                                                 

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE