Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

Στο πλαίσιο διάρθρωσης του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) Δήμου Ηρακλείου, με την παρούσα αναδεικνύεται η βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση μεταξύ των προτεινόμενων εναλλακτικών, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος (βιοτικού και αβιοτικού), η οποία αναδεικνύει τόσο τη σκοπιμότητα υλοποίησης αυτού όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του, τέλος, διερευνώνται σε στρατηγικό επίπεδο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προκρινόμενων σε αυτό δράσεων.

Ερωτηματολόγιο Μέτρησης για την Ικανοποίηση του Πολίτη

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Ηρακλείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ζητούμε την εθελοντική συνεισφορά σας μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου. Παρακαλούμε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας με Χ το τετράγωνο που αντιστοιχεί στο βαθμό ικανοποίησής σας. Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος αλλά η βοήθειά σας θα είναι μεγάλη και πολύτιμη.