inner image

Διαγωνισμός για την «Προώθηση-ενδυνάμωση τουριστικού προορισμού Ηράκλειο»

 1. Πηγή χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρου – τακτικό προϋπολογισμό.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.heraklion.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας. (Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες)
 3. Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Ηρακλείου  στη διεύθυνση Νικολάου Πλαστήρα 49 (Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου) , Ηράκλειο Κρήτης , Τ.Κ. 71201,  τηλ.2813 409185-186-189-403-428-468, Fax: 2810 229207 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και οι οικονομικοί φορείς/ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 4. Κωδικός CPV: 79342200-5/79340000-9/92111000-2/22100000-1.
 5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL431
 6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Είναι η  υπηρεσία:  «Προώθηση-ενδυνάμωση τουριστικού προορισμού Ηράκλειο» αποτελούμενη από τα κάτωθι τμήματα: 1       «Προώθηση-ενδυνάμωση τουριστικού προορισμού Ηράκλειο»,  2 «Δημιουργία οπτικοποιημένου υλικού (φωτογραφίες-video) για την τουριστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου», 3 «Επανεκτυπώσεις Υλικού Τουριστικής Προβολής»
 7. Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας:   Όπως αναφέρεται στο αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού στις παραγράφους 1.3 & 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του τεύχους διαγωνισμού.
 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στο Τεύχος του Διαγωνισμού Αναλυτική Διακήρυξη και Παραρτήματα. 
 9. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.483,87 Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε  ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.
 10. Κριτήριο ανάθεσης:  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα τμήματα της σύμβασης/ υπηρεσίας. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τελική βαθμολογία η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στο τεύχος του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξης και Παραρτήματα αυτής). Κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των τμημάτων. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α  της αναλυτικής διακήρυξης.
 11. Παραλαβή προσφορών:  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η,  24/01/2023 και ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 31/01/2023 και ώρα 11:00 π.μ.   
 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα  (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 14. Στάδια Διενέργειας: Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.
 15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’ αριθμ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΕΑΔΗΣΥ)». 
 16. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.
 17. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 179061. Η προκήρυξη και η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.herakion.gr  στη διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες  και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .
 18. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις/ Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
 19. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE