inner image

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

O ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ». 1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202Τηλ: 2813 409185/186/428/468, e-mail: prom@heraklion.gr , Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr 2. Προϋπολογισμός (Π/Υ): Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.727,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44.941,72 €, ΦΠΑ : 10.786,01 €). 3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα υλικά της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79415200-8 Υπηρεσίες Παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού. 4.Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών. 5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μέχρι τις 01/07/2022. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη. 8. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (898,83 €). 9. Παραλαβή προσφορών: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 06/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6474.015 του προϋπολογισμού των ετών 2022 και 2023 του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α-187/2022 (αρ. πρωτ. 8.690/31-01-2022, ΑΔΑΜ: 22REQ009994546/2022-02-02) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση της δαπάνης, τη δέσμευση και τη διάθεση της πίστωσης, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Cooperative Intelligent education & electromobility Zero Energy Buildings» με ακρωνύμιο «C-IZEBs» (ΟΠΣ 5050682) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». 13. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :www.heraklion.gr στη διαδρομή : Αρχική Επικαιρότητα Διακηρύξεις – Δημοπρασίες και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 159122. Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης), καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.herakion.gr, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 14: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 2813 409 185/186/428/468, Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Μαρία Γ. Καναβάκη

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

 

 

Ηράκλειο, 20/04/2022

 

Αρ. Πρωτ.: 35941

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ». 1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202Τηλ: 2813 409185/186/428/468, e-mail: prom@heraklion.gr , Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr 2. Προϋπολογισμός (Π/Υ): Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.727,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44.941,72 €, ΦΠΑ : 10.786,01 €). 3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα υλικά της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79415200-8 Υπηρεσίες Παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού. 4.Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών. 5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μέχρι τις 01/07/2022. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη. 8. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (898,83 €). 9. Παραλαβή προσφορών: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 06/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6474.015 του προϋπολογισμού των ετών 2022 και 2023 του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α-187/2022 (αρ. πρωτ. 8.690/31-01-2022, ΑΔΑΜ: 22REQ009994546/2022-02-02) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση της δαπάνης, τη δέσμευση και τη διάθεση της πίστωσης, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Cooperative Intelligent education & electromobility Zero Energy Buildings» με ακρωνύμιο «C-IZEBs» (ΟΠΣ 5050682) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». 13. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :www.heraklion.gr στη διαδρομή : Αρχική Επικαιρότητα Διακηρύξεις – Δημοπρασίες και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 159122. Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης), καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.herakion.gr, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) : Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 2813 409 185/186/428/468, Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ.

 

Μαρία Γ. Καναβάκη

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE