inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων  απαραίτητα για τις ανάγκες του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου στα πλαίσια της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 5. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
 6. Την υπ’ αριθμ. 86247/05.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη (ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ).
 7. Την υπ’ αριθμ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη.
 8. Την υπ’ αριθμ. 164/25-2-2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους.
 9. Το υπ΄ αρ πρωτ.: 112745/09-11-2022 Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011568545
 10. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  A-2155 με ΑΔΑ: ΨΔΝΚΩ0Ο-Φ4Ξ και με εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 22REQ011629440,  ποσού 6.998,37 € με το ΦΠΑ σε βάρος του 35-6699.001, οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για την Υπηρεσία Πρασίνου»
 11. Την υπ’ αριθμ. 113049/10-11-2022 (ΑΔΑ: 6ω7δω0ο-δ3γ) απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω προμήθειας και β) οι τεχνικές προδιαγραφές αυτής.
 12. Την 1025/2022 απόφαση της ΟΕ για την εξειδίκευση της προμήθειας.
 13. Την Συγγραφή Υποχρεώσεων,τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτεται.

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 6.998,37 € και αναλύεται ως εξής:

 

 

 

Α/Α

Είδος

ΚΩΔ CPV

Μ.Μ

Ποσότητα  μελέτης

Τιμή μονάδος μελέτης

Μερικό Σύνολο

1

Γλάστρα τύπου τερακότα όγκου 10-11 λτ

19732000-6

τεμ.

15

2,98

44,7

2

Δενδροκομικός σπάγγος ελαστικός λεπτός 3mm, 1kg

39541000-6

τεμ.

20

4,5

90

3

Δενδροκομικός σπάγγος ελαστικός λεπτός 5mm, 1kg

39541000-6

τεμ.

20

4,5

90

4

Κεφαλή μεσινέζας Huqsvarna T35

16800000-3

τεμ.

20

18,5

370

5

Κεφαλή μεσινέζας STIHL 36-2

16800000-3

τεμ.

5

27

135

6

Λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL mix 10lt

09211100-2

τεμ.

2

99

198

7

Λάμα HUQSVARNA  μήκους 25cm, 1/4'', 1,1mm

16800000-3

τεμ.

5

40

200

8

Λάμα STIHL  μήκους 25cm 1/4'', 1,1mm

16800000-3

τεμ.

10

28,5

285

9

Λάμα STIHL μήκους 30cm, 3/8 P, 1,1mm

16800000-3

τεμ.

20

28,5

570

10

Λάμα STIHL μήκους 60cm, 3/8'' 1,6mm

16800000-3

τεμ.

5

70

350

11

Λάμα HUQSVARNA  μήκους 60cm 3/8'', 1,5mm

16800000-3

τεμ.

5

80

400

12

Λάμα STIHL μήκους 40cm, 325, 1,6mm

16800000-3

τεμ.

2

49,5

99

13

Λίμα 4mm στρογγυλή

44512700-9

τεμ.

18

1,5

27

14

Λίμα 3,2mm στρογγυλή

44512700-9

τεμ.

18

1,5

27

15

Λουκέτο ασφαλείας βαρέως τύπου 25mm

44521210-3

τεμ.

10

1,12

11,2

16

Λουκέτο ασφαλείας βαρέως τύπου 30mm

44521210-3

τεμ.

10

1,69

16,9

17

Λουκέτο ασφαλείας βαρέως τύπου 40mm

44521210-3

τεμ.

10

1,85

18,5

18

Μεσινέζα AΤTILA  καρόλι μήκους 175m,  τετράγωνη, 3mm, βάρους 2kg

44523300-5

τεμ.

20

33

660

19

Ποτηστήρι πλαστικό με τάπα 6lt

44163100-1

τεμ.

3

6,45

19,35

20

Ποτηστήρι πλαστικό με τάπα 12lt

44163100-1

τεμ.

3

8

24

21

Πιάτο γλάστρας τερακότα με εξωτ. διάμετρο 24-25cm

19732000-6

τεμ.

15

2,9

43,5

22

Ρολός αλυσίδας STIHL3/8, mini, μήκους 100 πόδια, πάχους 1,1mm

44540000-7

ρολλό

1

440

440

23

Ρολός αλυσίδας STIHL1/4, mini, μήκους 100 πόδια, πάχους 1,1mm

44540000-7

ρολλό

1

553

553

24

Ρολός αλυσίδας STIHL3/8P, μήκους 100 πόδια, πάχους 1,3mm

44540000-7

ρολλό

1

452

452

25

Σπρέϊ  λαδομπογιάς κόκκινο

44812210-0

τεμ.

15

2,74

41,1

26

Συνδετήρες MAX για ψαλίδι δεσίματος MAX 4800τεμ.6mmx 4mm

30197100-7

κουτί

1

2,9

2,9

27

Σχοινί Νο6 Φ

39541120-3

kg

20

3,8

76

28

Σχοινί Νο8 Φ

39541120-3

kg

20

3,8

76

29

Ταινία ηλεκτρ. μονωτική μαύρη

32354800-7

τεμ.

10

0,73

7,3

30

Ταινία σήμανσης κινδύνου άσπρο-κόκκινο 60mm x 200m

32354800-7

τεμ.

28

3,3

92,4

31

Τροχός για καρότσι οικοδομής με άξονα συμπαγής

19732000-6

τεμ.

2

28

56

32

Τροχός για καρότσι κάβας  συμπαγής

19732000-6

τεμ.

4

12

48

33

Ύφασμα εδαφοκάλυψης ρολλό 2x100m

19212300-8

m2

250

0,48

120

 

                Άθροισμα  : 5.643,85 €

                        Φ.Π.Α (24%) : 1.354,52 €

                                        Σύνολο  : 6.998,37 €

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 06/12/2022, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185, -186 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

  Η παράδοση και εκφόρτωση των αναλωσίμων θα γίνει στο Δημοτικό Φυτώριο στην Όαση μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή και εντός  του έτους 2022. Η μεταφορά των ειδών για τις Υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:  

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνονται:

α) Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλω να καταβάλω εισφορές.

β) Η επιχείρησή μου είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο  σε σχετικό κωδικό επαγγέλματος.

γ) Δεν έχω συμμετέχει σε  εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)  2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα.

δ) Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

ε) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

στ) Ο χρόνος παράδοσης είναι όπως ζητά η μελέτη.

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20.

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται  σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος και που θα έχει εκδοθεί το πολύ τριάντα (30) εργάσιμων ημερών  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Δ) Τιμολόγιο Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

 • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE