inner image

Συντήρηση αναβάθμιση - φωτεινών σηματoδοτών 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

  photo1. Ο Δήμαρχος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ με διεύθυνση Αγ. Τίτου 2  ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό    διαγωνισμό και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή από οικονομικής άποψης βάση τιμής κατ' άρθρο για την  ''Συντήρηση    αναβάθμιση - φωτεινών σηματoδοτών'' με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των    υπηρεσιών. Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

  2. Ο προυπολογισμός της προμήθειας είναι  74.395,16 € '' εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ  και δέκα έξι λεπτά '' με τον ΦΠΑ.

  3. Τά έγγραφα που αφορούν την προμήθεια - εργασίες μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο, γραφείο 6-2 Ηλεκτροφωτισμού - Ισόγειο - Τεχνικών Υπηρεσιών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε ηλεκτρονική μορφή από την    ιστοσελίδα του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥστην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.heraklion.gr/action

  4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (δικαιολογητικά - τεχνικών προδιαγραφών) από την αρμόδια    επιτροπή ορίζεται η Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 και ώρα 10:00 π.μ. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών    μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών    προσφορών θα οριστεί μετά το αποτέλεσμα των τεχνικών.

  5.Η παράδοση θα γίνεται στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντός 20 ημερών το ανώτερο μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας   προς τον ανάδοχο.

  6. Η προμήθεια γίνεται από τις Πιστώσεις του Δήμου και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τις προμήθειες    αυτές.

  7. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Τεχνικών Έργων,Πρασίνου και Καθημερινότητας

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Διευκρινήσεις - Ερωτήσεις

Α) Από: Lighting & City Applications Nikolaou PC - Νικολάου Τρύφων 

Ερωτήσεις από Lighting & City Applications Nikolaou PC : Αναφορικά με το 107487/9-11-2020 εγγραφό σας ερωτάτε:

 • Ζητάτε οι συσκευές να φέρουν ρολόι για να ρυθμίζεται την ώρα. Βέβαια εμείς αναρωτιόμαστε αν το ρολόι για οποιοδήποτε λόγο χάσει τη σωστή ώρα πως θα αναγνωρίζει πότε είναι νύχτα και πότε μέρα;
 • Αλλά δεν ζητάτε το ΙΡ της συσκευής. Όπως γνωρίζεται ο κανονισμός ορίζει το επίπεδο στεγανότητας σε ΙΡ55
 • Ζητάτε οι συσκευές να είναι ΙΚ10, με ή χωρίς δόνηση? Όταν σε μια συσκευή προστεθεί δόνηση τότε το ΙΚ είναι χαμηλότερο.
 • Στο Νο 3 των Τεχνικών προδιαγραφών δεν αναφέρετε από τι υλικό θα είναι κατασκευασμένο το σώμα της συσκευής π.χ. αλουμίνιο το κυρίως σώμα και τα καπάκια από πολυαμίδη?
 • Στο Νο 6 των τεχνικών προδιαγραφών απαιτείτε να υπάρχει στο κάτω μέρος, βέλος που θα υποδεικνύει την κατεύθυνση της διάβασης, αν το βέλος είναι στο επάνω καπάκι της συσκευής δεν γινόμαστε δεκτοί?
 • Στο Νο 7 των τεχνικών προδιαγραφών απαιτείτε να υπάρχει οθόνη LED όπου θα εμφανίζεται γραπτό μήνυμα (υπόψη ότι οι συσκευές εξυπηρετούν τυφλούς), η απαίτηση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με ενδεικτικό LED ορατό και διαπεραστικό για τους έχοντες χαμηλή όραση?

Σας ενημερώνουμε: Βάση για τη σύνταξη των απαιτήσεων των συσκευών είναι οι εθνικές προδιαγραφές.

 • Οι συσκευές να φέρουν ρολόι για να ρυθμίζεται την ώρα. Έχουν ενσωματωμένη μπαταρία για να μην χάνουν την ώρα για αρκετές εβδομάδες μετά από διακοπή ρεύματος.
 • Οι ελάχιστες απαιτήσεις για βαθμό στεγανότητας έναντι σκόνης και νερού είναι οι ΙΡ55 όπως ορίζει και ο εθνικός κανονισμός.
 • Ελάχιστες απαιτήσεις βάσει κανονισμού για μηχανική αντοχή κλάσης είναι ΙΚ08. Εμείς ζητάμε ΙΚ10. Δεν θα αποκλείσουμε όμως μικρότερες αρκεί να πληρούν τον κανονισμό.
 • Η συσκευή πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό ή/και από μεταλλικό κράμα αλουμινίου ή άλλου μετάλλου.
 • Στην επιφάνεια πίεσης του κομβίου δόνησης στο κάτω μέρος της διάταξης είτε εναλλακτικά στο επάνω μέρος του περιβλήματός της θα υπάρχει σύμβολο με ανάγλυφο βέλος ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης.
 • Για τον καλύτερο εντοπισμό της συσκευής από άτομα με μειωμένη όραση θα μπορεί η διάταξη να διαθέτει δαχτυλίδι φωτισμού LED. Εναλλακτικά, για τον ίδιο σκοπό θα γίνεται δεκτή η χρήση μόνο της φωτεινής ένδειξης ή της οθόνης LED εφόσον η ένδειξη είναι ορατή και από πλάγια θέση σε σχέση προς τη συσκευή.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE