inner image

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού, Υλικά Φαρμακείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:  Ανδρόγεω 2, Τ.Κ.71202

 

Ηράκλειο,    24.12.2020

 

Aρ. Πρωτ.:    124017    
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού, Υλικά Φαρμακείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας & Μαζικής Άθλησης (ΔΟΠΑΦ-ΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η) για ένα έτος». 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202  Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468-244, Fax: 2810 229207

E-mail: prom@heraklion.gr  &  Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr

2. Υποδιαίρεση σε ΟΜΑΔΕΣ: ΟΧΙ. CPV: 33140000-3, 33690000-3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 165.215,59 €,  ΦΠΑ : 27.619,30 €, σύνολο 192.834,89 €.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά είδος. 3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού:104427. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 16/02/2021, ημέρα τρίτη και 10:00π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 4. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για ένα μέρος της προμήθειας, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο του μέρους της προμήθειας για το οποίο ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία. 6. Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr. Η παρούσα προκήρυξη, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί μία φορά στις ημερήσιες εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και «ΠΑΤΡΙΣ»,  στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ». Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.              

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE