inner image

Προμήθεια Αντισηπτικού υγρής μορφής ιδανικό για την καθαριότητα και την υγιεινή των Χεριών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ηράκλειο, 07/05/2020

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                       Aρ. Πρωτ.: 32563

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Πληρ.: Καρτσωνάκη Ε.

Τηλ. 2810409185-428

E-mail: prom@heraklion.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

      Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Αντισηπτικού υγρής μορφής  ιδανικό για την καθαριότητα και την υγιεινή των Χεριών προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κατά της διασποράς της  γρίπης, για χρήση σε χώρους  που συγκεντρώνονται πολλά άτομα των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α’ 87/2010)
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 5. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
 6. Την υπ’ αριθμ. 85250/03-09-2019 (ΑΔΑ Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους.
 7. Την υπ’ αριθμ. 86247/05.09.2019 (ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ) απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη».
 8. Την υπ’ αριθμ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη.
 9. Το υπ αριθ. 31444/04-05-2020  Πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 20REQ006645875) και το υπ΄αριθμ. 31485/04-05-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών του Τμήματος Προμηθειών Δημοπρασιών  του Δ. Ηρακλείου για την  Προμήθεια Αντισηπτικού υγρής μορφής  ιδανικό για την καθαριότητα και την υγιεινή των Χεριών.
 10. Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6699.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, με τίτλο «Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων».
 11. Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-891) με ΑΔΑ : 92ΚΥΩ0Ο-7ΛΛ και με εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 20REQ006664238., συνολικού ποσού 2.569,28 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6699.001 με τίτλο «Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων», του Δ. Ηρακλείου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους .
 12. Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.528,10 ευρώ σε βάρος και αναλύεται ως εξής:

A/A

CPV

Κωδικός

Αναλυτική Περιγραφή

Μ.Μ

Ποσότητα Μελέτης

Τιμή Μονάδος

Καθαρή Αξία

Αξία Φ.Π.Α 6%

Συνολική  Αξία

1

33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά

25.030-0217

Αντισηπτικό υγρής μορφής ιδανικό για την καθαριότητα και την υγιεινή Καθαρισμού Χεριών. Συσκευασία: 1000ml

Τεμ

265

9,00

2385,00

143,10

2528,10

ΣΥΝΟΛΑ

265

 

2385,00

143,10

2528,10

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 15/05/2020  ημέρα  Παρασκευή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται:

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

 • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
 • Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,              σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο εμπορικό επιμελητήριο και το επάγγελμά τους είναι συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας .  

2)  Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο   Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE