inner image

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “ Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου» .Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του  ΕΠ «Κρήτη  2014-2020» (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του  περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  στην Κρήτη) (Αριθμός ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 2019ΕΠ00210040)», με κωδικό ΟΠΣ  5041971.   1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός :Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202  Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468, Fax: 2810 229207  E-mail: prom@heraklion.gr  Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr  Κωδικός NUTS: GR 431 2. Προϋπολογισμός (Π/Υ):  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 104.160,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (Π/Υ χωρίς ΦΠΑ:84.000,00 € , ΦΠΑ : 20.160,00 €). 3. Τα είδη της προμήθειας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  48000000-8,  72263000-6, 34711200-6,80000000-430231000-7. 4.Κριτήριο ανάθεσης:  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό έξι ( 6 ) μήνες από την υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη. 8. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (1.680,00 €). 9. Παραλαβή προσφορών: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  21/12/2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις  29/12/ 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 69-7135.001 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. Α-1740(ΑΔΑΜ:20REQ007663424) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη διάθεση της πίστωσης.   13. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :www.heraklion.gr στη διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 103107 .Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης), καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):www.herakion.gr, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 14.Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 2813409185-186-189-403 -428-468, Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00  π.μ έως 15:00 μ.μ.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μαρία Γ. Καναβάκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “ Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου» .Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του  ΕΠ «Κρήτη  2014-2020» (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του  περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  στην Κρήτη) (Αριθμός ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 2019ΕΠ00210040)», με κωδικό ΟΠΣ  5041971.   1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός :Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202  Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468, Fax: 2810 229207  E-mail: prom@heraklion.gr  Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr  Κωδικός NUTS: GR 431 2. Προϋπολογισμός (Π/Υ):  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 104.160,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (Π/Υ χωρίς ΦΠΑ:84.000,00 € , ΦΠΑ : 20.160,00 €). 3. Τα είδη της προμήθειας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  48000000-8,  72263000-6, 34711200-6,80000000-430231000-7. 4.Κριτήριο ανάθεσης:  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό έξι ( 6 ) μήνες από την υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη. 8. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (1.680,00 €). 9. Παραλαβή προσφορών: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  21/12/2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις  29/12/ 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 69-7135.001 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. Α-1740(ΑΔΑΜ:20REQ007663424) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη διάθεση της πίστωσης.   13. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :www.heraklion.gr στη διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 103107 .Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης), καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):www.herakion.gr, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 14.Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 2813409185-186-189-403 -428-468, Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00  π.μ έως 15:00 μ.μ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Μαρία Γ. Καναβάκη

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE