inner image

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2020 (1-Ιουνίου- 15 Νοεμβρίου)»

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 

 • Τον Ν. 4412/2016, άρθρο 118, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006).
 • γ) Το Π.Δ 31/2018 (Α’ 61) «Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο».
 • δ) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
 • ε) Το Ν.4605/2019 άρθρο 43,(ΦΕΚ 52, Τεύχος Α΄)

Τις αποφάσεις :

1.  Τη με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου

2.      Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω.

4. Το Πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 20REQ006707173

5. Τη Διάθεση Πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (Α-932) και ΑΔΑΜ 20REQ006717241 συνολικού ποσού 24.790,08 €  σε βάρος του ΚΑ: 70-6117.012 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου Ηρακλείου» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

6. Τη με αριθ. 34445/14-05-2020 Απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου  β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την: Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου 

 

 

 • Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.790,08 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 70-6117.012 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου Ηρακλείου» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.  και αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Ένδειξη Υπηρεσίας

Είδος Μονάδας

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

ανά ημέρα

Συνολική χρονική διάρκεια

Από 01/06/2020 έως 30/09/2020

(ημέρες)

Δαπάνη

Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2020 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος)» 

Ναυαγοσώστης με τον περιγραφόμενο ως άνω πλήρη εξοπλισμό

1

119,00 €

122

14.518,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

14.518,00 €

Φ.Π.Α. (24%)

3.484,32 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):                                                 

18.002,32 € 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Από 01/10/2020 έως 15/11/2020

 

Ένδειξη Υπηρεσίας

Είδος Μονάδας

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

ανά ημέρα

Συνολική χρονική διάρκεια

Από 01/10/2020 έως 15/11/2020

(ημέρες)

Δαπάνη

Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2020 (01/10/20 – 15/11/20)» 

Ναυαγοσώστης με τον περιγραφόμενο ως άνω πλήρη εξοπλισμό

1

119,00 €

46

5.474,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.474,00 €

Φ.Π.Α. (24%)

1.313,76 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):                                                 

6.787,76 €

 

 

 

 

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 27/05/2020 ημέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 5 Δικαιολογητικά Συμμετοχής στη Γενική συγγραφή Υποχρεώσεων:

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την οικονομική προσφορά του τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η νόμιμη δραστηριότητα στις υπηρεσίες για τη ναυαγοσωστική κάλυψη το οποίο θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  30 ημέρες πριν από την υποβολή του.

Β) Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους.

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ανάδοχος θα αναφέρει:

 • ότι δεν έχει συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
 • Ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Ότι έχει λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς
 • Έχει κατασκευάσει ναυαγοσωστικό βάθρο (πύργο) για τη συγκεκριμένη θέση όπως προβλέπει το άρθρο 1, παράγραφος 1.2 της μελέτης
 • Διαθέτει σκάφος τουλάχιστον 5 μέτρων, άρθρο 1 παράγραφ. 1.2 της μελέτης
 • Διαθέτει σκάφος τουλάχιστον 3 μέτρων, άρθρο 1 παράγραφ. 1.2 της μελέτης

 Δ)Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει

α. το όνομα του ναυαγοσώστη που θα εκτελέσει  την υπηρεσία προσκομίζοντας την άδεια ναυαγοσώστη καθώς και τα ιατρικά του έγγραφα.

β. το όνομα του χειριστή επαγγελματικού σκάφους προσκομίζοντας την άδεια ναυαγοσώστη και όλα τα απαραίτητα ιατρικά του έγγραφα.

 

Σε περίπτωση που είτε ο ναυαγοσώστης είτε ο χειριστής δεν προσέλθουν να εργαστούν ή χρειαστεί να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της ναυαγοσωστικής περιόδου, η ναυαγοσωστική σχολή είναι υποχρεωμένη τα τηρήσει τους όρους του ΠΔ31/2018.

 Ε) Βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από Λιμενική αρχή της χώρας εγκατάσταση της

ΣΤ) Άδεια Εκτέλεσης πλοών επαγγελματικού σκάφους τουλάχιστον 5 μέτρων, άρθρο 1 παράγραφ. 1.2 της μελέτης

Ζ) Άδεια Εκτέλεσης πλοών επαγγελματικού σκάφους τουλάχιστον 3 μέτρων, άρθρο 1 παράγραφ. 1.2 της μελέτης

 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE