inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων

 

  Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια  αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1)  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

2) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4) Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).

5) Την 85250/03-09-2019 και ΑΔΑ Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους.

6) Το υπ αριθ. 7156/12959/11-02-2020 Πρωτογενές  Αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006270803) και το υπ αρ. 13794/12-02-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020.

7) Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020. Η πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α.70-6699.003, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, με τίτλο του  «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο αδέσποτων ζωών».

8) Την διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ:A-477  και με εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 20REQ006301939, συνολικού ποσού 4.973,40 ευρώ σε βάρος του  Κ.Α. 70-6699.003, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, με τίτλο του έργου «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων».

9) Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον  Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

10)  Την υπ. 16347/19-02-2020 Απόφαση Αντιδημάρχου για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών ΑΔΑ: Ψ4ΓΧΩ0Ο-ΣΗΟ

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.973,40 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 70-6699.003, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, με τίτλο του  «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο αδέσποτων ζωών»  και αναλύεται ως εξής:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

CPVs

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ευρώ) 

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ (24%)

1

34900000-6

Πλαστικό κλουβί μεταφοράς με μεταλλική πόρτα

ΤΕΜ

10

78,50

785,00

188,40

973,40

2

39221240-1

Μεταλλικό μπολ για τροφή σκύλου, ανοξείδωτο αντιολισθητικό 1.000 ml

ΤΕΜ

80

2,10

168,00

40,32

208,32

3

39221240-1

Μεταλλικό μπολ (λεκάνη) για νερό σκύλου τουλάχιστον 4 lt

ΤΕΜ

80

3,20

256,00

61,44

317,44

4


44540000-7


Οδηγός – λουρί για σκύλους μεσαίου μεγέθους

ΤΕΜ

5

4,20

21,00

5,04

26,04

5


44540000-7


Περιλαίμιο σκύλων μικρού μεγέθους

ΤΕΜ

50

1,90

95,00

22,80

117,80

6


44540000-7


Περιλαίμιο σκύλων μεσαίου μεγέθους

ΤΕΜ

20

2,70

54,00

12,96

66,96

7

42417300-5

Πλαστικό κρεββάτι σκύλου μεσαίου μεγέθους

ΤΕΜ

30

17,50

525,00

126,00

651,00

8


39330000-4


Απιονισμένο νερό

TEM των 4lt

20

1,30


26,00

6,24

32,24

9


33631600-8Απολυμαντικό ευρέως φάσματος για τους χώρους του δημοτικού κτηνιατρείου

TEM 1 lt

10

10,00

100,00

24,00

124,00

10

33721200-2

Ανταλλακτικό κεφαλής ξυρίσματος No 50

ΤΕΜ

2

25,00

50,00

12,00

62,00

11

33141310-6

Συσκευές ηλεκτρονικής ταυτότητας αδέσποτων ζώων

ΤΕΜ

400

3,00

1.200,00

288,00

1.488,00

12

39518200-8


Υποσέντονα για το κρεββάτι χειρουργείου


ΤΕΜ

600

0,40

240,00

57,60

297,60

13

32342200-4


Ωτοασπίδες 3Μ με κορδόνι πολλαπλών χρήσεων και θήκη Φύλαξης, επαναχρησιμοποι-ούμενες

ΤΕΜ

20

1,80

36,00

8,64

44,64

14

33162200-5

Βελονοκάτοχος (Λαβίδα-ψαλίδι) mayo – Hegar 16 cm

ΤΕΜ

1

7,00

7,00

1,68

8,68

15

33162200-5

Βελονοκάτοχος (Λαβίδα-ψαλίδι) olsen – Hegar 16 cm

ΤΕΜ

1

45

45,00

10,80

55,80

16

33192200-4

 

Κτηνιατρικό τροχήλατο  τραπεζάκι με συρτάρι, δύο ράφια πλαστικοποιημένα, με περιμετρικό προστατευτικό γείσο, συρτάρι, 4 τροχούς, διαστάσεις  64Χ47,50Χ82 cm  αντοχη 50 κιλα

ΤΕΜ

1

210

210,00

50,40

260,40

17

33169300-5

 

Ανοξείδωτος δίσκος κτηνιατρικών χειρουργικών εργαλείων ρηχός για υγρό κλίβανο  διαστάσεων 18 cm πλάτος

ΤΕΜ

2

46,54

93,08

22,34

115,42

18

33169300-5

 

Ανοξείδωτος δίσκος κτηνιατρικών χειρουργικών εργαλείων βαθύς για υγρό κλίβανο  διαστάσεων 18 cm πλάτοςΤΕΜ

2

12,00

24,00

5,76

29,76

19

33169300-5

 

Ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι για κτηνιατρικά χειρουργικά εργαλεία διαστάσεων

200mmΧ100mmΧ50mm

ΤΕΜ

1

27,00

27,00

6,48

33,48

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(A)

3.962,08 

950,90 

4.912,98

Α/Α

CPVs

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ευρώ) 

ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ (6%)

20

33631600-8


Απολυμαντικό διάλυμα Χλωρεξιδίνης 2%  σε Αλκοόλη 70% σε συσκευασία του 1 lt (αντισηπτικό δέρματος)

 

ΤΕΜ του 1 lt

5

3,40

17,00

1,02

18,02

21


33140000-3


Μάσκες ιατρικές χειρουργείου με λαστιχο

ΤΕΜ

1.000

0,04

40,00

2,40

42,40

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(B)

57,00 

3,42  

60,42


 


 


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (A+B)

4.019,08

954,32

4.973,40Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 10/03/2020  ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-428 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων και το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης  παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.


Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE