inner image

«Ματαίωση - Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 351
(Αριθμός πρακτικού 25) Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καραντινό Γεώργιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Αγαπάκη Δημήτρη Αντιπρόεδρο, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Ανδρεαδάκη Νεκτάριο, Βλαχάκη Γεώργιο, Κασαπάκη Μιχάλη, Καπετανάκη Μηνά, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Λυγερό Ηλία, Μακαρώνα Γρηγόρη και Φακουρέλη Νικόλαο, τακτικών μελών. Ουδενός απόντος. Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 01-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται, καθώς οι εν λόγω διαγωνισμοί έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 και 11.00 π.μ, ήτοι σε ώρα προγενέστερη της προκαθορισμένης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.63408/01-07-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και Κουνάλη Κατερίνα. Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- Θέμα 2ο : «Ματαίωση - Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου» ». Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθμ.πρωτ.63343/01-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι:
Η Οικονομική Eπιτροπή με την 314/2019 απόφασή της, ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου».
Η περιληπτική διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου , στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΔΑ με αρ. Πρωτ. 59118/20-06-2019 ) και στο ΚΗΜΔΣ.
Ο διαγωνισμός ορίστηκε να διεξαχθεί στις 02/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Σας ενημερώνουμε ότι, ο μελετητής Κουτεντάκης Εμμανουήλ αφού διαπίστωσε ότι οι τεχνικές
προδιαγραφές που ψηφίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση δεν ήταν σαφείς αφού εκ παραδρομής δεν
μπήκαν τα φύλλα συμμόρφωσης με συνέπεια η τεχνική περιγραφή των ειδών στην οποία υπήρχαν μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να δημιουργεί πρόβλημα στους συμμετέχοντες, (τέθηκαν πολλά ερωτήματα διευκρινήσεων για τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών), προτείνει την ακύρωση – ματαίωση του παραπάνω διαγωνισμού και την επανάληψή του με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών
ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Την ματαίωση διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Την ακύρωση της 314/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Την επανάληψή τους με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής ότι το θέμα εισάγεται για συζήτηση Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχτηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.
2
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής ότι το θέμα εισάγεται για συζήτηση καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 11.00 π.μ, ήτοι σε ώρα προγενέστερη της προκαθορισμένης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχτηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία ο κ.Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας. Η πρόταση του κ.Προέδρου έγινε δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής, εκτός του κ.Ηλία Λυγερού ο οποίος αναφέρει ότι ψηφίζει λευκό, με το σκεπτικό ότι οι δυο διαγωνισμοί τόσο για τα δίκτυα όσα και για τα upς, αποτελούν στοιχεία ενιαίου διαγωνισμού.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Το με αριθ.πρωτ.63343/01-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου.
2. Την αριθ.314/2019 απόφασή της.
3. Τη συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις του άρ.72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνει το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης, καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, ήτοι σε ώρα προγενέστερη της προκαθορισμένης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ.
Β. Ανακαλεί την αριθ.314/2019 απόφασή της, για τους λόγους που αναφέροται στην εισήγηση της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στο ιστορικό της παρούσας .
Γ. Την επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών.
Το μέλος της Επιτροπής κ.Ηλίας Λυγερός ψηφίζει λευκό .-
΄Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία
Ηράκλειο 01-07-2019
Η Γραμματέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 351

(Αριθμός πρακτικού 25) Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καραντινό Γεώργιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Αγαπάκη Δημήτρη Αντιπρόεδρο, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Ανδρεαδάκη Νεκτάριο, Βλαχάκη Γεώργιο, Κασαπάκη Μιχάλη, Καπετανάκη Μηνά, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Λυγερό Ηλία, Μακαρώνα Γρηγόρη και Φακουρέλη Νικόλαο, τακτικών μελών. Ουδενός απόντος. Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 01-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται, καθώς οι εν λόγω διαγωνισμοί έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 και 11.00 π.μ, ήτοι σε ώρα προγενέστερη της προκαθορισμένης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.63408/01-07-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και Κουνάλη Κατερίνα. Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- Θέμα 2ο : «Ματαίωση - Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου» ». Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθμ.πρωτ.63343/01-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι:

Η Οικονομική Eπιτροπή με την 314/2019 απόφασή της, ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου».

Η περιληπτική διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου , στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΔΑ με αρ. Πρωτ. 59118/20-06-2019 ) και στο ΚΗΜΔΣ.

Ο διαγωνισμός ορίστηκε να διεξαχθεί στις 02/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι, ο μελετητής Κουτεντάκης Εμμανουήλ αφού διαπίστωσε ότι οι τεχνικές

προδιαγραφές που ψηφίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση δεν ήταν σαφείς αφού εκ παραδρομής δεν

μπήκαν τα φύλλα συμμόρφωσης με συνέπεια η τεχνική περιγραφή των ειδών στην οποία υπήρχαν μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να δημιουργεί πρόβλημα στους συμμετέχοντες, (τέθηκαν πολλά ερωτήματα διευκρινήσεων για τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών), προτείνει την ακύρωση – ματαίωση του παραπάνω διαγωνισμού και την επανάληψή του με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Την ματαίωση διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Την ακύρωση της 314/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Την επανάληψή τους με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής ότι το θέμα εισάγεται για συζήτηση Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχτηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.

2

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής ότι το θέμα εισάγεται για συζήτηση καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 11.00 π.μ, ήτοι σε ώρα προγενέστερη της προκαθορισμένης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχτηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία ο κ.Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας. Η πρόταση του κ.Προέδρου έγινε δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής, εκτός του κ.Ηλία Λυγερού ο οποίος αναφέρει ότι ψηφίζει λευκό, με το σκεπτικό ότι οι δυο διαγωνισμοί τόσο για τα δίκτυα όσα και για τα upς, αποτελούν στοιχεία ενιαίου διαγωνισμού.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

1. Το με αριθ.πρωτ.63343/01-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου.

2. Την αριθ.314/2019 απόφασή της.

3. Τη συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις του άρ.72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης, καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, ήτοι σε ώρα προγενέστερη της προκαθορισμένης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 02-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ.

Β. Ανακαλεί την αριθ.314/2019 απόφασή της, για τους λόγους που αναφέροται στην εισήγηση της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στο ιστορικό της παρούσας .

Γ. Την επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών.

Το μέλος της Επιτροπής κ.Ηλίας Λυγερός ψηφίζει λευκό .-

΄Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία

Ηράκλειο 01-07-2019

Η Γραμματέας

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE