inner image

Ηλεκτρονικός ανοικτός (άνω των ορίων) δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ηρακλείου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: B.Τζανιδάκης

Ταχ. Διεύθυνση:  Ανδρόγεω 2

Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ: 2813409185-186-189-403

Fax:2810 229207

Email: prom@heraklion.gr

 

Ηράκλειο, 21-12- 2018

 

Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης : 116811

 

 

Προκήρυξη

(Περίληψη Διακήρυξης)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει ηλεκτρονικό  ανοικτό (άνω των ορίων) δημόσιο διαγωνισμό  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Aθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η)”» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ανά περίπτωση ως εξής :

α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο.

β) Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη.

Η προμήθεια κατατάσσεται σε έντεκα (11) Ομάδες ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος και κάθε ομάδα σε τμήματα ανάλογα με τον φορέα (Δήμος Ηρακλείου και  Νομικά Πρόσωπα) ως εξής:

 Ομάδα 1: Είδη κρεοπωλείου, Ομάδα 2:Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου, Ομάδα 3:Κατεψυγμένα λαχανικά, Ομάδα 4: Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά), Ομάδα 5:Ελαιόλαδο, Ομάδα 6:Είδη αρτοποιίας, Ομάδα 7:Γαλακτοκομικά προϊόντα, Ομάδα 8:Φρέσκο γάλα, Ομάδα 9:Εμφιαλωμένο νερό, Ομάδα 10:Χυμοί –Αναψυκτικά, Ομάδα 11:Είδη  παντοπωλείου.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο και των έντεκα ομάδων, είτε για μια ή και περισσότερες ομάδες. Για την Ομάδα 1 μπορεί να υποβληθεί προσφορά και για κάθε ένα από τα τμήματα της.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων (Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού) ανέρχεται στο ποσό των 472.819,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριανταπέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr. 

 

Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού : 68955 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 08/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Πέμπτη 14/02/2019 και ώρα 10:00 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  8.249,48  . Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά μόνο για μία ομάδα (ή τμήμα για την Ομάδα1), το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης για την ομάδα αυτή, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά περισσότερες ομάδες(ή για ένα ή περισσότερα τμήματα στην Ομάδα 1), τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά στις  ημερήσιες εφημερίδες «Πατρίς» και «Νέα Κρήτη» και στη εβδομαδιαία « Άποψη του Νότου».

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE