inner image

Διαγωνισμός για Διανοίξεις - Αποκαταστάσεις δρόμων (με αυτεπιστασία)

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΨΗΦΙΔΑΣ Νο 8 ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ που αφορά το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ (με αυτεπιστασία)».  Η χρηματοδότηση προέρχεται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Ηρακλείου. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της αναλυτικής διακήρυξης, όπως αυτές ισχύουν,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα είδους, την προμήθεια ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΨΗΦΙΔΑΣ Νο 8 ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ που αφορά το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ (με αυτεπιστασία)».  Η χρηματοδότηση προέρχεται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Ηρακλείου. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται  στο ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΕΥΡΩ (620.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 35 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  ΑΜΕΣΑ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

10  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018 και ώρα 15:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στα ποσά που φαίνονται  αναλυτικά  στο άρθρο 2.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  με τον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Έργου για το Δήμο Ηρακλείου, κα. Πυθαρούλη Χαρά, τηλ. 2813409831, e-mail: pytharouli-x@heraklion.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα ζητούμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα είδους.

 

 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) [1].

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[2]http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :    62883

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις Ημερήσιες τοπικές Εφημερίδες ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΑΤΡΙΣ και την εβδομαδιαία νομαρχιακή Εφημερίδα  ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ .

Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου Περίληψη της παρούσας διακήρυξης:  Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος ≪ ΔΙΑΥΓΕΙΑ≫ θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr  στην διαδρομή : https://www.heraklion.gr/press/auction

 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr  ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο Εμπορικό - Βιομηχανικό και Τεχνικό επιμελητήριο.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν  τον ανάδοχο.

 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 

 


[1]   Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654.

[2]   Άρθρο 36 του ν. 4412/2016

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE