inner image

Αντιστήριξη πρανούς στη Δημοτική Ενότητα Βουτών λόγω κατολίσθησης από έντονα καιρικά φαινόμενα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα,
Κωδικός NUTS: EL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@heraklion.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.heraklion.gr
Tηλέφωνο: 2813 409000
Φαξ: 2810 227180
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Συντήρησης & Αυτεπιστασίας.
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διονυσίου 13α ,Νέα Αλικαρνασσός.
Τ.Κ 71601 .
Πληροφορίες: Βαλύρη Πέπη
E-mail: baliri@heraklion.gr
Τηλέφωνο :. 2813 409834
Φαξ: 2813 409860
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ηρακλείου) www.heraklion.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45262310-7 “Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος”.
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
7. Τόπος Εκτέλεσης: Ηράκλειο, Κρήτης
8. Τίτλος έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.ΤΑ. Α΄και Β΄βαθμού της χώρας – Αντιστήριξη πρανούς στη
Δημοτική Ενότητα Βουτών λόγω κατολίσθησης από έντονα καιρικά φαινόμενα»
9. Σύντομη Περιγραφή: Με το έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή τοιχίου για αντιστήριξη πρανούς
στην τοπική κοινότητα Βουτών, μήκους 100μ και ύψους 5μ.
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 285.00,0 € ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
12. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία:
Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΜΕΕΠ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
• Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
• Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
• Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
• Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.596,77 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων
15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
16. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 ν.4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 07/09/2018, ημέρα Π α ρ α σ κ ε υ ή
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00 π.μ.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης
(π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/09/2018 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για το
ποσό των 200.000,00€ και από ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για το ποσό των 85.000,00€.
25. Διαδικασίες Προσφυγής: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας
5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για
την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης ισχύουν τα αναγραφόμενα στην άρθρο 4.3.1 της Αναλυτικής
Διακήρυξης.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος,
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 600,00 €. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
26. Άλλες πληροφορίες
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 267/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου η έγκριση των όρων δημοπράτησης και η διάθεση πίστωσης με την
υπ’ αριθμό 623/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ.: Α-
1032/2018 ΠΑΥ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ηρακλείου.
O Aντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας
& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ιωάννης Αναστάκης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE